Lojmanda kimler oturabilir?

Lojmanda kimler oturabilir? Lojmanda kimler oturabilir?

Özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturabilme hakkına sahip. Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıl olarak belirleniyor. Peki lojmanda kimler oturabilir?Lojmanda kimler oturabilir?

Kamu Konutları Kanununda lojmanlarda kimlerin oturabileceği ile ilgili hükümlere yer veriliyor. Kanuna göre özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturabilme hakkına sahip.


Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıl olarak belirleniyor. Ancak; bu sürenin tamamlanmasından sonra konuttan yararlanacak başka birinin olmaması halinde, belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak oturmaya devam edilmesine izin verilebiliyor. Peki lojmanda kimler kalır?


Lojmanda kimler oturur?

a) Genel bütçeye giren daireler, katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,


b) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, sermayesinin tamamı, bu kamu teşebbüslerine ait müesseseler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan bağlı ortaklıklar,


c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç olmak üzere, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankalar ile kamu kurum ve kuruluşları,


d) Kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, beden terbiyesi bölge müdürlükleri,


Tarafından yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma, kiralama suretiyle temin olunan ve bu kurum ve kuruluşlar personeli.


Lojman Kanunu!
Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No: 360!