Luxera Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Luxera Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Luxera Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 2 milyon TL sermaye ile 3 Temmuz'da Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi, Tahsin Tekoğlu Caddesi'nde kuruldu.


Luxera Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 2 milyon TL sermaye ile 3 Temmuz'da Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi'nde kuruldu.


Luxera Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; Şirketin amaç ve konusu şunlardır: a. Her nevi konut, toplu konut inşaatı yaptırır, satar, kiraya verir, şehirler kurar, iş hanları, yol, köprü, baraj, kanal, tünel, fabrika binaları, hava alanları, otel, motel, kamping, her türlü turistik tesis, alışveriş merkezi, spor tesisleri, spor sahaları ve her türlü inşaat işlerini yapar, her türlü gayrimenkul alım satım ve ticaretini yapar. Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon, yola terk ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirir. b) Gerek kendi arsa ve arazileri gerekse özel ve tüzel kişilere veya hazineye ait arsa ve araziler üzerinde her türlü konut, toplu konut, turistik tesis, tatil köyleri ve konaklama tesisleri inşaa eder, bunları kiralar, kiraya verir, işletir, satar, satın alır ve üçüncü şahıslara devreder. Mimari, endüstriyel tesis, altyapı, üstyapı ulaşım ve bunlarla ilgili her türlü proje üretir. Doğrudan arsa temini sureti ile veya kat karşılığı edinilen arsalar üzerine inşaat sözleşmeleri yapacak, mesken, iş yerleri yapar ve pazarlar. Emanet usulü inşaatlar alır ve yaptırır Mobilya, iç mimari, inşaat malzemelerinin imalatı, ithalatı, ihracatı, bayilik alınması, pazarlama ve ticaretini yapar Konusu ile ilgili olarak inşaat montaj ve tesisat işleri yapar, imar ve inşaat konularında teknik hizmetler ve danışmanlıklar yapar. c) Konu ile ilgili olarak devlet kurum ve kuruluşları ile katma ve özel bütçeli dairelerle, belediyelerin, hakiki ve hükmi şahısların açacağı ihalelere iştirak eder, taahhütlerde bulunur ve bu taahhütleri tamamlar. d) Konu ile ilgili her türlü inşaat malzemeleri araç ve teçhizatları, iş makineleri ve teçhizatlarının yurt içi alım ve satımlarını ve ithalat ve ihracatlarını yapar. e) Şirket iştigal konuları ile ilgili olarak fabrikalar, sanayi siteleri kurabilir, işletebilir, kurulmuş olanları satın alabilir. f) Şirket, Sermaye Piyasası Kanununun 15.maddesinin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, amaç ve konuları ile ilgili yeni şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara iştirak edebilir. Amaç ve konunun gerçekleşmesi için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, gerekli iç ve dış kredileri temin edebilir ve bunlar için her türlü tasarrufta bulunabilir. g) Şirket, aldığı veya alacağı her türlü kredilerle, gerçek ve tüzel kişilere olan borçları ve diğer taahhütleri için yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla gayrimenkullerini ipotek edebilir, menkullerini rehin edebilir, kefil olabilir. h) Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul satın alır, satar, kiralar veya başkalarına kiraya verir. Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul bilumum kıymetler üzerinde aracılık faaliyeti, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı niteliğinde olmamakkaydıyla başkaları lehine mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni haklar temin eder ve/veya başkalarının ilgili bulunduğu bilimum menkul ve gayrimenkul hak ve alacaklardan mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni haklar tesis ve iktisap eder. ı) Gerek maliki bulunduğu, gerekse başkalarının mülkiyetinde bulunan gayrimenkulleri üzerinde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, konusu ile ilgili Şirket lehine ve aleyhine ipotek tesis eder veya fek eder. j) Şirket kendi alacaklarını temin etmek için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, ipotek ve diğer her türlü rehinler ve teminatları alabilir, kendisinin ve üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen kendi gayrimenkulleri üzerinde ve diğer rehinler, ticari işletme rehni tesis edebilir, kefil olabilir, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir ve/veya aval verebilir. k) Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, iktisadi hayat ve amacının gerektirdiği her türlü sınai, mali ve ticari taahhütlerde bulunabilir. l) Krediler temin etmek için her türlü kanuni ve hukuki iş ve işlemleri yapar. m) Şirket, yukarıda belirtilenler dışında konusu ile ilgili ve verimli olacağına kani olduğu işlere de Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile girişebilir. Ancak bu kararlar ana sözleşmenin tadili mahiyeti olduğundan gerekli değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli iznin alınması ve ana sözleşmede kayıtlı formalitelerin ikmalinden sonra geçerli olacaktır. n) Şirket yurt içinde ve yurt dışında şirket konuları ile ilgili faaliyet gösteren birliklere ve kuruluşlara üye olabilir, bunların faaliyetlerini destekleyebilir, paylarını ve ortaklık haklarını aracılık yapmamak kaydıyla iktisap edebilir. 


Luxera Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi, Tahsin Tekoğlu Caddesi, C Blok 34