04 / 07 / 2022

Melikgazi'de 3.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Melikgazi'de 3.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Kayseri Melikgazi İlçesi Germir Mahallesi'nde yer alan arsa nitelikli taşınmaz 3 milyon 799 bin 375 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı.Kayseri Melikgazi İlçesi Germir Mahallesi'nde yer alan arsa nitelikli taşınmaz 3 milyon 799 bin 375 TL bedel ile icradan satılıyor. 


TAŞINMAZIN:

Özellikleri : KAYSERİ İli, Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi, Kovalı Kuyu Mevkii, 11277 Ada, 5 Parsel sayılı, tapuda tarla olarak kayıtlı taşınmaz


Adresi : Germir Mahallesi, Nalçik Bulvarı ile 427. Sokağın arasında bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 7.410,54 metrekare

Kıymeti : 3.799.375,40-TL (Kayseri 3.SHM.nin 2016/314-2017/332 Esas/Karar sayılı ilamı uyarınca belirlenen)


Özellikleri : Dosyada mevcutbilirkişi raporuna göre"Satış konusu taşınmaz, Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir Mahallesi, Nalçik Bulvarı ile 427. Sokağın arasında bulunmaktadır, taşınmaz tapuda her ne kadar tarla olarak kayıtlı ise de bir çok kamu hizmetinden faydalanmakta olup, 1/1000 ölçekli uyguluma imar planı içerisindedir, bu yüzden taşınmaz arsa vasfını kazanmıştır, keşif sırasında yapılan gözlemler neticesinde taşınmaz üzerinde yapı olmayıp boş arsa olarak bulunmaktadır." denilmektedir.


1. Satış Günü : 18/10/2017 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 17/11/2017 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : KAYSERİ ADLİYESİ, KAYSERİ 1. SULH HUKUK MAH.DURUŞMA SALONU


SATIŞ ŞARTLARI : 

1-Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtilen taşınmazın ihalesi18/10/2017 günüsaat 10:00’dan- 10:10’a Kayseri Adliyesi, 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacak olup,1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 17/11/2017 tarihinde ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.

Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 17/11/2017 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032682 ) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuzun 2014/35 Satış dosya numarasının belirtilmesi gerekmektedir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce İş bu dosya adına Kayseri1. Sulh Hukuk Mahkemesince açılmış bulunanKayseri Vakıfbank Merkez Şubesi ( Şube Kodu :033) nezdindekiTR6500 0150 0158 0073 0076 4979 IBAN numaralıhesabakatılımcı tarafından T.C. Kimlik veya Vergi Numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir.Sadece elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler iseTeminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.

Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV, Damga Vergisi, Tapu Alım Harcıgayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda yazılı Taviz Bedeli, Tellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresleri bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.


6- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş okumuşbiliyor sayılacakları,

AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.


Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/35 Satış sayılı dosya numarasıyla Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.