Çukurova Balkon

Menderes Belediyesi'nden 3.6 milyon TL'ye satılık arsa!

Menderes Belediyesi'nden 3.6 milyon TL'ye satılık arsa! Menderes Belediyesi'nden 3.6 milyon TL'ye satılık arsa!

İzmir ili, Menderes ilçesi, Görece Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul Menderes Belediyesi tarafından 3 milyon 653 bin 267 TL bedel ile satışa çıkarıldı. 


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


İzmir ili, Menderes ilçesi, Görece Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul Menderes Belediyesi tarafından satışa sunuldu. Satışa konu olan arsa için 3 milyon 653 bin 267 TL bedel isteniyor. 

Menderes Belediye Başkanlığından:
Taşınmaz Bilgileri.
1 - İHALE KONUSU VE ŞEKLİ:  İzmir  ili, Menderes ilçesi, Görece Mahallesinde,
bulunan gayrimenkul (tarlanın) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35’nci maddesi (a) bendinde
belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile aynı kanunun 37. maddesine göre ihale edilerek satışı
yapılacaktır.

2 - İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve
diğer özellikleri belirtilen taşınmaz Menderes Belediyesi’nce 23.01.2019 tarihine tesadüf eden
çarşamba günü saat 10.00'da Menderes Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak Kapalı TeklifUsulü ile satılacaktır.
3 - İHALE ŞARTNAMESİ: İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Menderes Belediyesi, İşletme İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale şartnamesini 400,00.-TL ücret karşılığında satın alabilirler.
4 - SON TEKLİF VERME SAATİ: 9.30
5 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:
A) Gerçek kişiler için;
1) Nüfus cüzdanı fotokopisi
2) Noter tasdikli imza beyannamesi
3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi
4) Tebligat için adres beyanı
5) Geçici teminat yatırdığına dair belge
6) İkametgah sureti
7) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)
8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)
9)Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname
B) Tüzel kişiler için:
1) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
2) Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde) (aslı) (Ticaret, Sanayi odası vb.)
3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi, imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge
5) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(aslı veya noter onaylı)
6) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)
7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak )
8) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname
Satış ihalesine teklif verecekler, içinde iç zarfın ve yukarıda istenen belgelerin bulunduğu dış zarfı en geç ihale günü saat 9.30’a kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kira ve ihale, satış birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır.
İstekliler 23.01.2019 tarihinde saat: 09.30’a kadar Belediyemizin ilgili birimine ulaşmış olmak şartıyla,2886 sayılı kanunun 37. Maddesi ve şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir.
Postalarda meydana gelen gecikmelerden Belediye Başkanlığının hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.
Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.
İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
İlan olunur.