10 / 08 / 2022

Milli emlak irtifak hakkı işlemleri!

Milli emlak irtifak hakkı işlemleri!

Devlete ait olan hazine taşınmazlara milli emlak deniyor. Bu arazilerin yönetim ve tasarrufu da devletin elinde oluyor. Peki, milli emlak irtifak hakkı işlemleri nasıl yürütülür?Milli emlak irtifak hakkı işlemleri!

Devlete ait olan hazine taşınmazlara milli emlak deniyor. Bu arazilerin yönetim ve tasarrufu da devletin elinde oluyor. Milli emlak  taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelik gereğince, kimi taşınmazlar satılabiliyor. 


İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni verilmesi ile ilgili işlemler Milli Emlak Genel Müdürlüğü bünyesindeki Genel İrtifak Hakları ve Özel İrtifak Hakları Daireleri tarafından yürütülüyor.


Milli emlak irtifak hakkı işlemleri!

Hazine taşınmazları üzerinde kıyılarda gerçekleştirilecek olan yatırımlar hariç, muhtelif amaçlı yatırımlar yapılmak amacıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafında Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne iletilen irtifak hakkı tesis edilmesi talepleri üzerine öncelikle, Valiliklerden, talep konusu taşınmaz hakkında gerekli bilgi ve belgelerin gönderilmesi isteniliyor. 


Valiliklerden gelen bilgi ve belgelerden, taşınmazın hukuki ve fiili durumu açısından talep edilen amaçta değerlendirilmek üzere yatırımcılara üst hakkı tesis edilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığının anlaşılması üzerine, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde birinden az olmamak üzere tespit edilen rayiç bedel üzerinden Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendine göre pazarlık usulüyle irtifak hakkı ihalesi yapılması ve bu ihalenin (Bakanlığımızın 324 sıra sayılı Genel Tebliğinin "Genel Esaslar" başlıklı II. Bölümünün 8. maddesinin 2. bendinden belirtilen istisnalar hariç) aynı Kanunun 17 nci maddesine göre ilan edilmesi hususunda Bakanlığımız Makamının Olurları da alınarak, Valiliklerden (Defterdarlık) gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor. 


Milli emlak arsa rayiç bedelleri 2015!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com