Mirasçılar dikkat! Vergi dönemi yaklaştı!

Mirasçılar dikkat! Vergi dönemi yaklaştı! Mirasçılar dikkat! Vergi dönemi yaklaştı!

Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız olarak intikal etmesi durumunda miras vergisi ödenmesi gerekiyor. Mirasçılar için kinci taksit ödemeleri 3 gün sonra başlıyor.


Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye intikal etmesin durumunda miras vergisi ödeniyor. Ayrıca malların karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde de miras vergisi ödeniyor.

Bir kişinin vefat etmesi durumunda tüm mal varlığı mirasçılarının arasında pay ediliyor. Bu durumda mirasçıların her yıl düzenli olarak iki kere vergilerini ödemeleri gerekiyor. 

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksit olarak ödeniyor. Miras kalan kimseler, vergi borcunu belli bir süre için, yıl içerisinde iki eşit taksit olarak ödüyor. Toplamda 6 taksit olarak veraset ve intikal vergisi borcu olan kişinin borcu kapatılıyor.

1 Kasım tarihinde başlayacak veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemeleri 30 Kasım tarihine kadar devam edecek.

VERGİNİZİ HESAPLAYIN

Miras vergisi ödemeleri Veraset ve İntikal Vergi Daireleri'ne yapılıyor. Verginin beyannameleri ise taşınmazların bağlı olduğu belediyeye tahsis ediliyor. Veraset yoluyla veya ivazsız olarak oluşan intikallerde veraset ve intikal vergisi hesaplaması şu şekilde yapılıyor:

İstisna tutarları şöyle:
- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL, 

NASIL HESAPLANIYOR?

Vefat eden biri 2019 yılında iki çocuğuna 400.000’er TL bağışlamıştır. Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanacağından kendisine bağış yapılan çocuklardan her biri için hesaplanacak vergi şu şekilde olur;

2019 yılı istisna tutarı 5.760 TL’dir. Matrah 400.000 – 5.760 = 394.240 TL’dir. Matrah artan orana tabi tutulduğunda, ödenecek vergi şöyle hesaplanacaktır:

290.000 X yüzde 5 (Normal oran yüzde 10)= 14.500 TL 

104.240 X yüzde 7,5 (Normal oran yüzde 15) = 7,818 TL 

14.500 + 7.818 = 22.318, TL olup, bu tutar verginin tahakkukundan itibaren 3 yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere altı eşit taksitte ödenmesi gerekiyor. İlk taksit 3.719,66 TL olarak ödenecek. Kendisine bağış yapılan diğer çocuk da aynı tutarda vergi ödemesi gerekiyor.

MİRAS KALAN EVİN SATIŞI

Medeni Kanunu'na göre mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereği tarafından ortaklığı devam ettiği sürece mirasın paylaşılmasını isteyebiliyor. Mirasçılar ortak karar alıp miras kalan konutu satabiliyor.

Miras kalan eğer konut ise satışı, tüm hissedarlar tapuya gidip imza vermesi ya da tüm hissedarların hisse satış yetkisi verdiği bir kişinin tapuda satış işlemi yapması yeterli oluyor.