Muvazaa nedeniyle tapu iptali dilekçe örneği!

Muvazaa nedeniyle tapu iptali dilekçe örneği!Bazı mirasçılarının miras hakkından yoksun bırakmak için amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazın satış işlemi dava ile iptal edilebiliyor. İşte muvazaa nedeniyle tapu iptali dilekçe örneği...


Muvazaa nedeniyle tapu iptali dilekçe örneği!

Mirasbırakan kişi, bazı mirasçılarını miras hakkından yoksun bırakmak için amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşme ile devrederek aslen hak sahibi olan diğer mirasçıları da haksız şekilde mirastan mahrum bırakabiliyor.


Muris muvazaası davası miras bırakanın ölümünden sonra açılabiliyor. Dava için bir dilekçe ile mahkemeye müracaat edilebiliyor.


...... HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEDAVACI             :

VEKİLİ             :

DAVALI             :


KONU               : Tapu iptali ve taşınmazın paylar oranında tescili isteminden ibarettir.


DAVA DEĞERİ       : … TL


AÇIKLAMALAR       :

1- … tarihinde …ada … pafta … parsel sayılı tapu ile Müvekkilin miras bırakan annesi söz konusu taşınmazın satışını ölümünden önce mal kaçırmak amacıyla müvekkilin kardeşi olan davalıya yapmıştır. Müvekkil bu durumdan annesinin vefatı ile yeni haberdar olmuştur.


2- İşbu taşınmazın rayiç bedeli … TL olmasına rağmen Müvekkilin miras bırakan annesi  oldukça düşük bir  bedelle mal kaçırma amacıyla taşınmazı müvekkilin kardeşi üzerine satış yapmıştır. Bu satış mal kaçırma amacıyla muvazaalı olarak yapılmıştır. Davalı adına tesis edilen tapunun iptali için sayın Mahkemeye başvuru zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER        : Medeni Kanun,  Borçlar Kanunu ve diğer yasal nedenler.


HUKUKİ DELİLLER        : Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi raporu, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.


SONUÇ VE İSTEM         : Açıklanan nedenlerle, kötü niyetli davalının gayrı menkulü üçüncü kişilere satmasının önlenmesi için de yukarıda ada pafta ve parseli belirtilen gayrımenkulün satışının önlenmesi bakımından tedbir konulmasını, davalı üzerine kayıtlı mezkur taşınmazın tapu kaydının iptaline ve miras payları oranında tapuya tesciline karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep ederiz. .../…/…


Davacı Vekili

Av.


Muvazaa nedeniyle tapu iptal davası açma süresi!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com