Tapu iptali için dilekçe örneği!

Tapu iptali için dilekçe örneği!Tapu iptali davası haklı bir sebep olmaksızın yapılan bir tescil veya; tescilin tadili veya terkini ile bir ayni haklan zedelenmiş olunması halinde bir dilekçe ile açılabiliyor. İşte tapu iptali için dilekçe örneği...


Tapu iptali için dilekçe örneği!

Tapu iptali davası, taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açılabiliyor. Bu dava haklı bir sebep olmaksızın yapılan bir tescil veya; tescilin tadili veya terkini ile bir ayni haklan zedelenmiş olunması halinde açılıyor.


Davada husumet tapuda adına tescil yapılmış kişiye yöneltiliyor. Dava açılabilmesi için davacının bir dilekçe yazması ve gerekli belgelerin temin edilmesi gerekiyor. Tapu iptali için dilekçe örneği aşağıda yer alıyor.


Tapu iptali için dilekçe..


........  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE


Davacı            : N….. K……  TC:……………..

Vekili              : Av. M……..   - adres

Davalılar         : 1) İsim Soyisim TC ve Adres


2) İsim Soyisim TC ve Adres

Konu              : Tapu İptali ve Tescil – Tescil Olmadığı Takdirde Satılan Taşınmazlarının Bedelinin İadesi Talebidir. (Fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutulmuştur.)


Dava Değeri   : 2.000,00TL (Harca esas bedel, keşif sonucu tespit edileceğinden eksik harç gerçek değerin tespitinden sonra tamamlanacaktır.)


Açıklamalar   :

Davacı müvekkilim ile davalılar kardeştirler. Davalılar ……  İli  ……… İlçesi  ……. Köyü  … Parsel sayılı taşınmazdaki tüm hak ve hisselerini taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile müvekkilime devretmişler ve satış bedelini almışlardır.


Davalılardan ……………. , ……………… Noteri tarafından düzenlenen 28.07.1998 tarih ve 6679 yevmiye nolu Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile,  ……  İli  ……… İlçesi  ……. Köyü  … Parsel sayılı taşınmazdaki hissesini bedelini de peşin alarak müvekkilime satışını yapmıştır. Diğer davalı ………  da,  ……………. Noteri tarafından düzenlenen 02.12.1994 tarih ve 11560 yevmiye nolu Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile,  ……  İli  ……… İlçesi  ……. Köyü  … Parsel sayılı taşınmazdaki hissesini bedelini de peşin alarak müvekkilime satışını yapmıştır.


Satıcı olan davalılara alacakları ödenmiş ve taşınmazdaki zilyedlik müvekkilime teslim edilmiştir. Ancak, anılan taşınmazdaki davalıların hisseleri satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesinden bu güne kadar müvekkilime devredilmemiştir. Bu nedenle dava konusu taşınmazdaki satış vaadi sözleşmesinde satıcı olarak yer alan davalıların adına kayıtlı olan  hisselerin iptali ile müvekkilim adına tapuya tesciline, bu mümkün olmadığı takdirde satış vaadine konu taşınmazların rayiç bedelinin tespit edilerek müvekkilime ödenmesi için huzurdaki davayı açma zaruretimiz hasıl olmuştur.


Ayrıca, dava konusu taşınmazda davalıların hisselerinin 3. Kişilere devretme olasılıkları bulunmaktadır. Bu nedenle dava konusu taşınmaz üzerine davalıların hisselerinin 3. Kişilere devrinin önlenmesi için tedbir konulmasına ya da davalıdır şerhi konulmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.


Deliller            : Tapu Kaydı, Veraset İlamı, Satış vaadi sözleşmeleri, Bilirkişi, keşif ve sair yasal deliller.


Sonuç             : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile,


-       Öncelikle ihtiyati tedbir talebimizin kabulü ile dava konusu  ……  İli  ……… İlçesi  ……. Köyü  … Parsel sayılı taşınmazdaki davalıların hisselerinin 3. Kişilere devrinin önlenmesi için tedbir konulmasına ya da davalıdır şerhi işlenmesine,


-       Davamızın kabulü ile,  ……  İli  ……… İlçesi  ……. Köyü  … Parsel sayılı taşınmazdaki davalılar adına kayıtlı bulunan hisselerin iptali ile müvekkilim adına tapuya kayıt ve tescilinin yapılmasına,


-       Tapu iptali ve tescil yönündeki talebimiz uygun görülmez ise, davaya konu satış vaadi sözleşmesindeki, davalıların hisselerinin rayiç bedelleri tespit edilerek dava tarihinden itibaren faizi ile birlikte, rayiç bedel belli olmadığı takdirde satış bedelinin satış vaadi sözleşmesinin düzenlenme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte günümüz değerine güncellenerek ve değiştirilerek davalılardan hisseleri oranında alınarak müvekkilime verilmesine,


-       Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerine yükletilmesine karar verilmesini saygılarımız ile arz ve talep ederiz.


Davacı Vekili


Av. ………………………..


Eki: Vekaletname, Veraset İlamı, Tapu Kaydı, Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri


Tapu iptal davası sebepleri!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com