Muvazaalı tapu iptal davası dilekçesi!

Muvazaalı tapu iptal davası dilekçesi!Muvazaalı tapu satışı, açılacak dava ile iptal edilebiliyor. Bunun için bir dilekçe ile mahkemeye müracaat edilmesi gerekiyor. İşte muvazaalı tapu iptal davası dilekçesi örneği..


Muvazaalı tapu iptal davası dilekçesi!

Muvazaalı tapu satışı, açılacak dava ile iptal edilebiliyor. Ancak iptalin gerçekleşmesi için muvazaanın varlığının da ispat edilmesi gerekiyor.


Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde muvazaalı tapu iptal davası açılabiliyor. Bunun için bir dilekçe ile mahkemeye müracaat edilmesi gerekiyor. Muvazaalı tapu iptal davası dilekçesi örneği şu şekilde;


Tapu iptali ve tescil davası dilekçesi örneği


.............. HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI   :


VEKİLİ    :


DAVALI    :


KONU     : Muvazaa nedeniyle tapu iptali ve taşınmazın paylar oranında tescili isteminden ibarettir.


DAVA DEĞERİ                   : … TL


AÇIKLAMALAR                 :


1- … tarihinde …ada … pafta … parsel sayılı tapu ile Müvekkilin miras bırakan annesi söz konusu taşınmazın satışını ölümünden önce mal kaçırmak amacıyla müvekkilin kardeşi olan davalıya yapmıştır. Müvekkil bu durumdan annesinin vefatı ile yeni haberdar olmuştur.


2- İşbu taşınmazın rayiç bedeli … TL olmasına rağmen Müvekkilin miras bırakan annesi  oldukça düşük bir  bedelle mal kaçırma amacıyla taşınmazı müvekkilin kardeşi üzerine satış yapmıştır. Bu satış mal kaçırma amacıyla muvazaalı olarak yapılmıştır. Davalı adına tesis edilen tapunun iptali için sayın Mahkemeye başvuru zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER        : Medeni Kanun,  Borçlar Kanunu ve diğer yasal nedenler.


HUKUKİ DELİLLER          : Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi raporu, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.


SONUÇ VE İSTEM             : Açıklanan nedenlerle, kötü niyetli davalının gayrı menkulü üçüncü kişilere satmasının önlenmesi için de yukarıda ada pafta ve parseli belirtilen gayrımenkulün satışının önlenmesi bakımından tedbir konulmasını, davalı üzerine kayıtlı mezkur taşınmazın tapu kaydının iptaline ve miras payları oranında tapuya tesciline karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep ederiz. .../…/…Davacı Vekili
Muvazaa ispatı nasıl yapılır?

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com