ÖİB'den Halkalı'daki imar planı değişikliğine onay!

ÖİB'den Halkalı'daki imar planı değişikliğine onay! ÖİB'den Halkalı'daki imar planı değişikliğine onay!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Küçükçekmece Halkalı'daki bazı parsellerin imar planları ve plan değişiklikleri onaylandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından (ÖİB) Küçükçekmece Halkalı'daki bazı parsellerin imar planları ve plan değişikliklerine onay verildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Halkalı Mahallesi 842 ada, 37 parsele ilişkin "Ticaret ve Konut Alanı (E:1.50, Yençok:Serbest)", "Raylı Toplu Taşıma İstasyonu", "Park" ve "Yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve 15/1/2019 tarihli ve 642 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine, karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3. maddesi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamları Hakkında Kanunun geçici 29. madesi gereğince karar verildi.