Orman Kanununun 17 ve 18. Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik!

Orman Kanununun 17 ve 18. Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik! Orman Kanununun 17 ve 18. Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik!

Orman Kanununun 17 ve 18 nci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, yurt yapılması maksadıyla verilen izinlerden ağaçlandırma bedeli ile arazi izin bedeli alınıyor...


29 Ağustos 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28750


YÖNETMELİK

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:


ORMAN KANUNUNUN 17 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 15/9/2011 tarihli ve 28055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


“(13) Orman Kanununun Ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ya da vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları hariç olmak üzere; yükseköğretim kurumlarına eğitim ve araştırma maksatlı tesisler yapılması için mezkûr Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası esaslarına göre orman sayılan alanlardan verilen izinler ile bu alan içinde izin sahibi yükseköğretim kurumuna veya Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne yurt yapılması maksadıyla verilen izinlerden ağaçlandırma bedeli ile arazi izin bedeli alınır, orman köylüleri kalkındırma geliri ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri alınmaz.”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


“(2) Ancak bu Yönetmelikte belirtilen tesislerden Bakanlıkça belirlenenlerin ormanlık alanda yapılmasında kamu yararı ve zaruret olduğuna dair karar Bakanlıkça alınır.”


MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.


Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin:

Tarihi: 15/9/2011

Sayısı: 28055


Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin:

1.)Tarihi: 7/7/2012

   Sayısı: 28346


2.)Tarihi: 8/1/2013

   Sayısı: 28522