06 / 12 / 2023

Orman muhafaza memurlarının atama ve yer değiştirme yönetmeliği tam metni!

Orman muhafaza memurlarının atama ve yer değiştirme yönetmeliği tam metni!

Orman muhafaza memurlarının atama ve yer değiştirme yönetmeliği 20 Eylül 2014 tarihinde 29125 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, atama ve yer değiştirme işlemlerini kapsıyor. İşte Orman muhafaza memurları yönetmeliği tam metni..Orman muhafaza memurlarının atama ve yer değiştirme yönetmeliği tam metni!

Orman muhafaza memurlarının atama ve yer değiştirme yönetmeliği 20 Eylül 2014 tarihinde 29125 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, orman muhafaza memurlarının hizmet gerekleri esas alınarak atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.


YÖNETMELİK

Orman Genel Müdürlüğünden:


ORMAN MUHAFAZA MEMURLARININ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan orman muhafaza memurlarının hizmet gerekleri esas alınarak atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre görev yapan orman muhafaza memurlarının atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.


Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi, 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesi ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;


a) Başarı listesi: KPSSP93 ile uygulama sınavı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulan listeyi,


b) Bölge Müdürü: Orman Bölge Müdürünü,


c) Bölge Müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,


ç) Genel Müdür: Orman Genel Müdürünü,


d) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,


e) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,


f) Hizmet birimi: Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında yer alan birimleri,


g) Hizmet bölgesi: 13/10/2013 tarihli ve 28794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-1 Hizmet Bölgeleri cetvelinde gösterilen ve hizmet birimleri itibariyle oluşturulan grubu,


ğ) Hizmet puanı: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanı,


h) Koruma ekibi: Ormanların korunması ile ilgili olarak kuruluş, çalışma, usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenen ve orman muhafaza memurlarından oluşan; toplu koruma ve hassas alanlar koruma ekipleri adı altında, 6831 sayılı Kanunda tanımlanan suçların işlenmesinin önlenmesi veya işlenen suçlarla ilgili olarak başlatılan soruşturmadaki görevleri kapsamında kolluk görevi yapan ekibi,


ı) KPSSP93: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 93’ü,


i) Müdürlük: Orman işletme müdürlüğünü,


j) Personel Dairesi Başkanlığı: Orman Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığını,


k) Standart Kadro: Genel Müdürlük tarafından belirlenen kadro sayısını,


l) Şeflik: Orman işletme şefliğini,


m) Uygulama sınavı: Orman Muhafaza Memuru kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, KPSS (B) sonuçlarına göre Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puan alan adaylar arasından yapılan sınavı,


n) Uygulama Sınavı Kurulu: Genel Müdürün onayı ile Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında Daire Başkanı, Bölge Müdürü, Merkez ve Taşradaki birer Şube Müdürü olmak üzere toplam 5 asıl ve aynı kriterleri taşıyan 5 yedek üyeden teşekkül eden kurulu veya kurulları,


o) Yer Değiştirme Kurulu: Personel Dairesi Başkanlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Personel Dairesi Başkanı ve Genel Müdürlük personeli arasından Genel Müdür tarafından seçilen 3 üye olmak üzere toplam 5 kişiden teşekkül eden kurulu,


ö) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin tespit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dâhilinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,


ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar


Temel ilkeler


MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki ilkelere uyulur:


a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkanları ile hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurulur.


b) Hizmet bölgeleri arasında hizmetin gereği esas alınarak adil ve dengeli dağılım sağlanır.


c) Atamalarda, görevlendirmeler dahil, Genel Müdürlük tarafından belirlenen standart kadro sayısı aşılamaz.


Hizmet bölgeleri


MADDE 6 – (1) Atamalarda Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre belirlenen hizmet bölgeleri esas alınır.


Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süreleri ve azami çalışılabilecek süreler


MADDE 7 – (1) Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresi beş yıldır.


(2) Orman muhafaza memurları toplamda; aynı şeflik bünyesinde beş, aynı müdürlük bünyesinde on yıldan fazla görev yapamaz.


Standart kadrolar


MADDE 8 – (1) Orman işletme şefliklerinde kuruluşu belirlenen;


a) Toplu koruma ekipleri en az iki, en çok yedi,


b) Hassas alanlar koruma ekipleri en az iki, en çok beş,


orman muhafaza memurundan oluşur.


(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenen orman muhafaza memuru sayısını gösteren standart kadro cetveli esas alınarak atama yapılır.


Zorunlu kadro değişikliği ve yeniden atanma


MADDE 9 – (1) Orman muhafaza memuru olarak görev yapmakta iken orman muhafaza memurluğu yapmalarında mani bir hali bulunduğunu tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirenlerin uygun münhal kadro bulunması halinde, bu kadrolara atamaları yapılır.


(2) Orman muhafaza memuru olarak görev yapmakta iken, başka bir kadroya atanan ve tekrar orman muhafaza memuru kadrosuna atanmayı talep edenlerden; başka unvanda 5 yıldan fazla çalışmamış olanlar ile sağlık kurulu raporu gereği unvanı değiştirilenlerden, tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından yeniden “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu alanlar, soruşturma gereği unvanı değiştirilenlerden daha sonra suçsuz olduğu anlaşılanlar ve cezası affedilenler orman muhafaza memuru kadrosuna tekrar atanabilirler.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Sınav, Atamaya İlişkin Genel Esaslar ile Eğitim


Uygulama Sınav Kurulu ve görevleri


MADDE 10 – (1) Uygulama Sınav Kurulu, Genel Müdürün onayı ile teşekkül ettirilir. Uygulama sınavı, uygulama sınavı kurulu tarafından yapılır. İhtiyaç hasıl olması halinde kurul sayısı çoğaltılabilir.


(2) Uygulama Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler sınava alınacak personelden, öğrenim ve unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.


(3) Uygulama Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin uygulama sınavına kendilerinin ve eşlerinin, ikinci dereceye kadar, bu derece dahil, kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır. Bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.


(4) Uygulama Sınav Kurulu; uygulama sınav ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, sınavın yapılması, sonuçlandırılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların değerlendirilmesi ve karara bağlanması ve sınava ilişkin diğer işleri yürütür.


(5) Uygulama Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.


(6) Uygulama Sınav Kurulunun sekreterya işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.


Uygulama sınavı duyurusu


MADDE 11 – (1) Uygulama sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri, KPSSP93 asgari puanı, başvuru yeri ve tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları, il bazında olmak üzere atama yapılması planlanan kadro sayısı, sınıfı, derecesi ve gerekli görülen diğer hususlar müracaat süresinin bitiminden en az 30 gün önce Türkiye genelinde günlük yayımlanan tirajı en yüksek gazetelerden en az birinde bir defa ve ayrıca Devlet Personel Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü internet sitelerinde ilan olunur.


Aranacak genel nitelikler


MADDE 12 – (1) Uygulama sınavına katılmak isteyenlerin;


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları,


b) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarından mezun olmak şartını,


c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP93 puan türünden, uygulama sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olma şartını,


taşımaları gerekir.


Uygulama sınavı başvuru ve değerlendirmesi


MADDE 13 – (1) Uygulama sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir. Başvuru şekilleri sınav ilanında belirtilir. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Uygulama sınavına katılmak isteyen adayların başvurularındaki beyanları esastır.


a) İl bazında ilan edilen kadrolara yapılan tercihlerde en yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısının 4 katı kadar aday belirlenir. Son aday ile eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte uygulama sınavına girmeye hak kazanır.


b) Uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların adı, soyadı, sınava giriş yerleri, sınav tarih ve saatleri Genel Müdürlüğün internet adresinden uygulama sınavından en az on gün önce ilan edilmek suretiyle duyurulur.


c) Başvuru şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri, uygulama sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde istemeleri halinde kendilerine teslim edilir.


Uygulama sınavı konuları


MADDE 14 – (1) Uygulama sınavına katılan adaylar, Uygulama Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;


a) Orman yangınları, orman zararlıları ile mücadele ve ormanların korunması,


b) Orman ürünlerinin; üretimi, standardizasyonu, ölçülmesi ve değerlendirilmesi,


c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür teknikleri,


ç) Bireysel muhakeme, kavrama, özetleme, ifade yeteneğinin ölçülmesi,


d) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları,


esas alınarak bu fıkrada belirtilen her bir bent yirmi puan üzerinden değerlendirilir. Uygulama Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların uygulama sınav puanı tespit edilir. Uygulama sınavında yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.


Adayların başarı sıralaması


MADDE 15 – (1) Uygulama sınavında başarılı olan adayların, KPSSP93 puanı ve uygulama sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarı sırası belirlenir. Başarı puanlarının eşit olması durumunda KPSSP93 puanı daha yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilir. Başarı sıralamasına göre atama yapılır.


(2) Uygulama sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Uygulama sınavından başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.


(3) Başarılı olanlar arasından başarı sırasına göre, uygulama sınavı ilanında belirtilen kadro sayısı kadar yedek liste belirlenir. Yedek listenin geçerlilik süresi altı aydır. Yedek liste de yer almak, adaylar için daha sonraki uygulama sınavları için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.


(4) Uygulama sınavı sonuçları Genel Müdürlüğün internet adresinden ilan edilir.


Uygulama sınav sonucuna itiraz


MADDE 16 – (1) Uygulama sınav sonuçlarına, ilanın yapıldığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Uygulama Sınav Kurulu itirazları değerlendirerek beş iş günü içerisinde karara bağlar ve ilgililere yazılı olarak bildirir.


Nihai başarı listesi


MADDE 17 – (1) İlan edilen uygulama sınav sonuçlarına itiraz sürecinin tamamlanmasına müteakip nihai başarı listesi ilan edilir.


Açıktan atama


MADDE 18 – (1) Nihai başarı listesinde ilan edilen adaylardan istenilecek belgeler şunlardır:


a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı.


b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).


c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.


ç) Tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu.


d) 5 Adet vesikalık fotoğraf.


(2) Nihai başarı listesinin Genel Müdürlüğün internet adresinde ilanını müteakip kurumca belirlenecek ve ilan edilecek tarihler arasında evrakın teslimi adaylar tarafından şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen evrak işleme konulmaz.


(3) Evrak teslim süresinin bitiminden itibaren en geç altmış gün içerisinde adayların ataması yapılır.


(4) Sınavı kazananlardan ataması yapılıp da belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirlenen kanuni süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Tekrar atamaları için başvurmaları halinde bunların atamaları yapılmaz.


(5) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda veya devlet memurluğuna mani bir durumunun bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Bunların yerine yedek listenin ilk sırasından başlanılmak üzere atama yapılır.


(6) Ataması yapılanların sınav ile ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydı ile bir sonraki sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır.


Eğitim


MADDE 19 – (1) İlk defa ataması yapılan orman muhafaza memurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine uygun olarak temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulurlar.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin İşlemler


Yer değiştirme kurulu ve görevleri


MADDE 20 – (1) Yer değiştirme kurulu; Genel Müdür tarafından teşekkül ettirilir.


(2) Personelin yer değişikliğine ilişkin atama işlemleri yer değiştirme kurulu tarafından incelenir ve değerlendirilir.


(3) Yer değiştirme kurulu, Başkanın çağrısı üzerine müracaat döneminin sona erdiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde ve bütün üyelerinin katılımıyla toplanır.


(4) Yer değiştirme kurulunun sekreterya işlemleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.


(5) Yer değiştirme kurulu personelin durumlarını; Ek-1 Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme Formunu, Ek-2 Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunu, boş veya boşalacak kadroları, hizmet gerekleri ve ihtiyaç durumunu, daha önce görev yapılan hizmet bölgesini, tercih sırasını, öğrenimini, uzmanlığını, iş tecrübesini, mesleki bilgisini, liyakati, özür hallerini ve varsa diğer belgelerini kamu yararı çerçevesinde puanlamaya öncelik vermek suretiyle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde inceler ve personelin atanacağı hizmet bölgesini belirleyerek hazırladığı teklifleri atamaya yetkili amirin onayına sunar.


Boş veya boşalacak kadroların ilanı ve personelin başvuru şekilleri


MADDE 21 – (1) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi boş veya boşalacak orman muhafaza memuru kadro ve unvanlarının listesi Ocak ve Ağustos ayları sonuna kadar Genel Müdürlüğün internet adresinden ilan edilir.


(2) Yer değiştirmeler her yılın Mart ve Ekim aylarında yapılmak üzere talep ve teklifler Ocak ve Ağustos aylarında bağlı bulunduğu birimlere yapılır. Birimler kendi görüşleriyle birlikte istek formlarını, birinci dönem tayinler için en geç Şubat ayının 15 inci gününe kadar, ikinci dönem tayinler için ise en geç Eylül ayının 15 inci gününe kadar Personel Dairesi Başkanlığına gönderir. Talep ve teklifler Başkanlığa geliş tarihi itibariyle 30 gün içinde sonuçlandırılır.


(3) İşletme Şefliğinde veya İşletme Müdürlüğünde zorunlu çalışma süresini tamamlayan ve isteğe bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunan personel; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunu doldurarak ikinci fıkrada belirtildiği şekilde birimlerine başvuru yaparlar. Bu formda atanmak istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi zorunludur.


(4) Zorunlu olarak atamaya tabi olduğu halde belirlenen takvimde atanma talebinde bulunmayan veya atanma talebinde bulunduğu halde yapılan değerlendirmeye göre tercihine yerleşemeyen personelin atama teklifleri, yer değiştirme kurulunca kurumun ihtiyaçları ve puan durumu göz önüne alınarak atamaya yetkili amirin onayına sunulur.


BEŞİNCİ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Atama


MADDE 22 – (1) Orman Genel Müdürlüğü personelinin atama ve yer değiştirmesi, 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 31 inci maddesine göre yapılır.


Hüküm bulunmayan haller


MADDE 23 – (1) Memurun, isteğine veya sağlık, aile birliği, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talepleri ile hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler ve bölge hizmetinden sayılacak ve sayılmayacak süreler hususlarında ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan diğer hallerde; Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.


Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik


MADDE 24 – (1) 17/8/2012 tarihli ve 28387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


İntibak


GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Orman muhafaza memurlarının bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları bölgelerde aynı unvanda geçen süreleri, bu Yönetmelikteki hizmet bölgelerine intibak ettirilir.


(2) Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde görev yapmakta iken 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Orman Genel Müdürlüğüne devredilen personelin Mülga Çevre ve Orman Bakanlığında aynı unvanda geçen hizmetleri Orman Genel Müdürlüğünde çalışılmış gibi değerlendirilir.


Uygulama sınavına ilişkin geçiş hükmü


GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Genel Müdürlükçe 23/8/2013-25/8/2013 tarihleri arasında yapılan sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden uygulama sınavına tabi tutulurlar. Bunlar arasından başarılı olanların atamaları bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.


Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür. 

Geri Dön