03 / 10 / 2022

Parselasyon işleminin iptali!

Parselasyon işleminin iptali!

3194 sayılı İmar Kanununun 18’inci maddesi gereğince, imar plânlarını uygulama yetkisi; belediyelere ve valiliklere ait oluyor. Belediyelerin yapmış olduğu parselasyon işlemine itiraz edilebiliyor. İşte, parselasyon işleminin iptali!Parselasyon işleminin iptali!

Parselasyon plânı; imar plânının araziye uygulanmasından sonra yapılacak röleve ölçülerine göre boyut değiştirmeyen paftalar üzerine çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerine esas alınan plân olarak karşımıza çıkıyor. 

 

Parselasyon haritaları; imar parsellerini oluşturmak amacıyla İmar Yasasının 18’inci maddesine dayanılarak belediye veya valilik tarafından resen yapılan ya da yaptırılan haritalar oluyor. 


3194 sayılı İmar Yasasının 18’inci maddesine göre; belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyeler, belediye encümeni kararı ile; bu sınırlar dışında ise valilikler il özel idaresinin kararı ile; binalı ve binasız arsa ve arazileri, maliklerinin veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın; birbirleriyle, yol fazlalıklarıyla, kamu kurumlarına ait yerlerle veya belediyelere ait yerlerle; birleştirmeye, bunları yeniden imar plânına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve resen tescil ettirmeye yetkili sayılıyor. 


3194 sayılı İmar Kanununun 18’inci maddesi gereğince, imar plânlarını uygulama yetkisi; belediyelere ve valiliklere ait oluyor. 18’inci madde gereğince yapılan uygulama tescil edildiğinde; bu, artık idari işlem olmaktan çıkıp adli işlem mahiyetini alıyor. O nedenle de tescil edilen parseller yargı kararı ile iptal edilmediği sürece, uygulamacı idare tarafından, uygulamayı geri almak amacıyla, geri dönüşüm cetveli düzenleyip kadastro parsellerine dönüştürülmesi mümkün değil.


Tescil edilmiş olan uygulamaya karşı İdare Mahkemesinde dava açılması gerekiyor. Açılan dava sonucu uygulama iptal edilmişse, geri dönüşüm işlemi yapılarak iptal edilen parsellerin geri dönüşümü yapılıyor. 


18 uygulamasına karşı, kişi ancak kendi parseli ile ilgili dava açabilir ve iptal de yalnızca dava açılan parselle sınırlı kalıyor. Uygulamanın tümünü iptal etmez. Ancak, iptal işleminden diğer parseller de etkileniyorsa; etkilenen parsellerin tümünün geri döndürülmesi gerekiyor.18. madde uygulaması yönetmeliği!Öznur YASLI/Emlakkulisi.com

Geri Dön