Plansız alanlarda yola terk yapılır mı?

Plansız alanlarda yola terk yapılır mı? Plansız alanlarda yola terk yapılır mı?

Yola terk; yapı sahipleri tarafından belli bir alanın kamunun hizmetine terk edilmesi olarak ifade ediliyor. Peki, plansız alanlarda yola terk yapılır mı? Yola terk işlemi nasıl yapılır?

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Plansız alanlarda yola terk yapılır mı?

Yola terk; yapı sahipleri tarafından belli bir alanın kamunun hizmetine terk edilmesi olarak ifade ediliyor. Bu işlem, bir bedel karşılığında ya da bedelsiz olarak da yapılabiliyor. 


Yola terk işlemi, imar planına uygun biçimde olacak şekilde taşınmaz mülkün tamamının veya bir kısmının terk edilmesini kapsıyor. Kadastro yola terk işleminin kontrolü için Belediye Başkanlığı veya Köy Tüzel Kişiliği yada yüklenici (sorumlu) mühendis kadastro müdürlüğüne talepte bulunuluyor.


Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenleniyor.  


Gerekli belgeler:

Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kaydı örneği,

Taşınmaz malın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu'nun olumlu kararı ve bu kararla ilgili belgelerin tasdikli örneği,

Yüklenici serbest çalışan harita ye kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi veya işin yapımına yetki veren vekaletname örneği,

Serbest çalışan harita ve kadastro mühendisi sorumluluğunda yapılan işler için Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının mesleki denetiminin yapılmış olması (denetim sırasında işin yapım bedeli belirlenmelidir)

Kadastro müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,

Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve yola terk haritası,


Yola terk işlemi ile ilgili belgeler; 1 takım asıl, 2 takım aslı niteliğinde olmak üzere 3 takım dosya halinde kadastro müdürlüğüne verilir. Kadastro görmeyen yerler için 2 takım yeterlidir.


Yola terk haritalarının kontrolü için 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge'ye uygun olarak Kadastro Değişiklik ve Kontrollük işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.


Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşların kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda yaptıkları yola terk haritalarının kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alınır.


Ancak belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile TKGM arasında bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır. 


Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırılmak üzere Damga Vergisi Kanunu'na göre damga pulu ilgilisince temin edilir. 


Plansız alanlarda yola terk

Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında parselden terk suretiyle yol oluşturulamıyor. Çıkmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemiyor. İfraz suretiyle çıkmaz sokak oluşturulamıyor.


Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskân Dışı) Alanlarda da aynı şekilde, parselden terk suretiyle yol oluşturulamıyor.


Plansız alanlarda tevhid işlemleri!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.compus