Şahinbey'de 7.4 milyon TL'ye icradan satılık bağ!

Şahinbey'de 7.4 milyon TL'ye icradan satılık bağ!Gaziantep İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Gaziantep Şahinbey Sarısalkım Mahallesi Çakmaklı Mevkiinde yer alan bağ vasfındaki taşınmaz 7 milyon 400 bin 698 TL'ye icradan satışa çıkarıldı...


Gaziantep İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Sarısalkım Mahallesi Çakmaklı Mevkii, 161 Ada, 49 Parsel, Bağ vasfında taşınmaz 7 milyon 400 bin 698 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 3 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.

İhale ilanı:
T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ
2015/32896 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmaz Kaydı: Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Sarısalkım Mah. Çakmaklı Mevkii, 161 Ada, 49 Parsel, Bağ vasfında taşınmaz.
Özellikleri: Arsa durumu: Dava konusu taşınmazın cinsi tapu kayıtlarında her ne kadar bağ olarak belirtilmiş ise de, keşif günü yerinde yapmış olduğumuz incelemelerde, taşınmazın üzerinde yaklaşık 10-15 yaşlarında fıstık, zeytin, incir ağaçlarının bulunduğu, aynca, kaba inşaatı yapılmış beş oda ve müştemilatından ibaret tek katlı, yığma bağ evi inşaatı, havuz ve depo inşaatları bulunduğu tespit edilmiştir Yerinde yapmış olduğumuz incelemelerde, taşınmazın şehir merkezine yaklaşık 9-10 km mesafede olduğu, Büyükşehir belediye sınırlan içerisinde olduğu, taşınmazın yaklaşık 1500 m batısında Sarısalkım meskun mahallinin, yaklaşık 600m doğusunda çevre yolu olduğu, yakın çevresinde bağ evi şeklinde çok sayıda yapılaşmalar olduğu, şehrin gelişme yönünde olduğu görülmüş olup, taşınmazın yukarıda belirtilen özellikleri nedeniyle serbest piyasada arsa olarak alınıp satıldığı tespit edilmiştir. Yakın çevresinde elektrik, su, yol,telefon hizmetlerinin mevcut olduğu ve ulaşım sorunu olmadığı, belediye hizmetlerinden kısmen faydalandığı ve Bakanlar Kurulunun 28.02.193 gün ve 1983/6122 sayılı kararnamesi ve bu kararnameyi açıklayan Maliye Bakanlığının 03.07.1984 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Genel Tebliği ile Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurutunun 17.04.1998 tarih ve 1998/1 sayılı kararma göre kısmen arsa vasfı kazandığı kanaatine varılmıştır.
Taşınmazın genel durumu: Taşınmazın cinsi tapu kaydında her ne kadar tarla olarak belirtilmiş ise de, keşif günü yerinde yapmış olduğumuz incelemelerde, parselin üzerinde 1 adet kaba inşaat bitmiş bağ evi, havuz, kulube, parselin çevresi fens teli ile çevrilmiştir. Aynca parselin üzerinde yaklaşık 10-15 yaşlannda çeşitli cinste ağaçlar bulunmaktadır. Taşnmazın Arsa değeri: Yukanda belirtilen özelliklen , yaptığımız emsal araştırmaları ve serbest piyasa alım satım rayiçlerini de göz önüne aldığımızda, aynca taşınmazın geometrik şekli, çevre yoluna yakınlığı ve bilahassa son t-2 yıldır tarla ve arsa ( şehir merkezine yakın arsa fiyatları hariç) fiyatlanndaki durgunluk dikkate alınarak dava konusu taşınmazın ağaçlar dahil arsasının beher m2 sinin 300,00 TL olacağı kanaatine vanlmıştır. Bağ evi: Parselin kuzey batı kısmında bulunan tek katlı yığma bağ evi inşaat olup, binanın kaba inşaatı bitmiştir. Sadece betonarme karkası ve briket duvarları örülmüştür. Taban kaplamaları ve kapı pencere doğramaları takılmamıştr inşaat alanı 180,00 m2 dir. İnşaatın tamamlanma seviyesi % 50? dir. Kulübe: Parselin batı kısmında olup, bağ evinin yaklaşık 70m güneyinde, tek katlı ve yığma olarak yapılmıştı. Kulübenin sadece briket duvarları örülmüş ve üzerinin betonarme tabiiye betonu dökülmüştür. Sıvası yapılmamış, kapı ve pencere doğramaları takılmamış, ince imalatlar yapılmamıştır. İnşaat alanı: 18,00 m2? dir. İnşaatın tamamlanma seviyesi % 50 'dir. Havuz: Bağ evinin yaklaşık 30m doğusunda bulunan havuzun sadece çevre briket duvarları ve perde duvarları örülmüş olup, ince imalatlar yapılmamıştır Derinliği ortalama 1,60 m dir. Alanı 30,00 m2?dir. Havuz inşaatı % 35 seviyesindedir. Çevre fens teli ve beton babalar: Parselin çevresinde 800,OOm uzunluğunda, ortalama l,50m yüksekliğinde toplam 1.200,00 m2 çevre fens teli (Beton babalar arası kafes tel) ile çevrilmiştir.
Taşınmazın kaydında ipotek şerhi olduğu ve ipotek alacaklısının alacağının 9.098.437,18 TL olduğunun ve bu miktarın altında satışa muvafakat etmediğini bildirmiş olduğundan, bu miktar gözetilerek muhammen bedelinin yüzde 50'sine Tahsil harcı, Cezaevi harcı, Tellaliye, Satış masrafı, Tapu harcı ve emlak vergi borcu eklenerek satılacaktır.
Adresi :Sarısalkım Mah. Çakmaklı Mevkii, Ada 161, Parsel 49, Ev No:94 Şahinbey/GAZİANTEP
Yüzölçümü : 23.846,80 m2
İmar Durumu : 1/ 1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kaldığı anlaşılmıştır
Kıymeti : 7.400.698,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında Mevcut
1. Satış Günü : 03/07/2019 günü 10:50 - 11:00 arası
2. Satış Günü : 30/07/2019 günü 10:50 - 11:00 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/32896 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.19/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.