Şanlıurfa'da 49 yıllık irtifak hakkı tesis ihalesi 26 Ocak'ta!

Şanlıurfa'da 49 yıllık irtifak hakkı tesis ihalesi 26 Ocak'ta!Şanlıurfa Defterdarlığı, Şanlıurfa Haliliye ilçesinin Sırrın Mahallesi'nde bulunan turizm tesis alanının irtifak hakkını 49 yıllığına tesis edecek. Söz konusu arsanın bedeli 8 milyon 966 bin 85 TL olarak belirlendi.


ŞANLIURFA DEFTERDARLIĞINDAN


A - 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik yapılması Hakkında Kanunun Ek-3 üncü maddesi. 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak hazırlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara göre aşağıda yer alan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 (kırkdokuz) yıl süreli bağımsız ve siirCkli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecektir.


Taşınmaz No: 63010113670

İli:Şanlıurfa

İlçesi:Merkez-Haliliye

Mahallesi: Sırrın

Ada:5102

Parsel:8

Cinsi:Arsa

Yüzölçümü (m2): 17.932,17

İmar Planında Ayrıldığı Amaç:Turizm Tesis Alanı

Yatırım Türü:Turizm Yatırımı

Taşınmazın Toplam Rayiç Değeri (TL): 8.966.085.00

Son Başvuru Tarihi:  26/01/2016


1- Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığınca firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan.

2- İrtifak hakkına konu toplam 1 (bir) adet taşınmaz üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaza takdir edilen rayiç değerin iki katından aşağı olamaz, (ancak, toplam sabit yatırım tutarı beşyüzbin Türk Lirasından az olamaz), (15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda belirtilen kriterler ile asgari sabit yatırım ve asgari kapasite şartlarını taşıması gerekmektedir.)

3- Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net öz kaynağa sahip olan.

4- Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,

5- Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı on milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren, *

6- Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen diğer şartları yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler yatırım yeri tahsisi teşvikinden yararlanabilecektir.

7- Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen teşvikten; arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Dcvret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar yararlanamaz.

C-Basvuru Sekli ve Bilgiler :

1- Yatırımcıların 03/09/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların ekindeki belgelerden Ek-l'de yer alan talep formunu doldurarak, Ek-2'de yer alan yatırımcılardan istenecek belgeler ve Ek-6'da yer alan yatırım bilgi formu ile birlikte 26/01/2016 salı günü mesai bitimine kadar Şanlıurfa Defterdarlığına (Milli Emlak Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Başvuru sırasında yatırımcının, bütçeye gelir kaydedilmek üzere; Şanlıurfa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü hesabına 500,00 TL (Beşyüz TL) yatırarak alındı makbuzunu diğer belgelerle birlikte Defterdarlığımıza (Milli Emlak Müdürlüğü) vermesi mecburidir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmez.

3- İrtifak hakkının tapuya tesciline ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri mali yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanacaktır.

4- Yukarıdaki taşınmaz için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisi lehine irtifak hakkı tesis edileceğine ilişkin karar, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 14 üncü maddesine istinaden kurulacak komisyonun yapacağı değerlendirme sonucu verilecektir.

5- Taşınmaz üzerine kurulacak tesisler hakkında ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşünün alınması zorunludur.

6- İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmazlarda, yatırımcılar tarafından imar planlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yaptırılması, gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk vb. işlemlerin yaptırılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak 1 (bir) yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde 1 (bir) yıl uzatılabilir.

7- Yatırımcılar müracaat sürelerini geçirmemek şartıyla bizzat başvurabilecekleri gibi taleplerini posta (PTT) aracılığıyla da yapabilirler. Ancak, postada doğabilecek gecikmeden dolayı idare ya da komisyon sorumlu tutulamaz.

8- İrtifak hakkı tesisi işlemlerine ilişkin vww.sanliurfadefterdarligi.gov.tr ile www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden ve (0 414 313 35 51) nolu telefondan bilgi alınabilir.