Çukurova Balkon

Saray Sulama Tesisi, 75 günde yapılacak! İhalesi 24 Eylül'de!

Saray Sulama Tesisi, 75 günde yapılacak! İhalesi 24 Eylül'de! Saray Sulama Tesisi, 75 günde yapılacak! İhalesi 24 Eylül'de!

Saray Sulama Tesisi yapım işi Valilik İç İşleri Bakanlığı tarafından 24 Eylül 2014 tarihinde saat 10.00'da ihaleye çıkıyor. Saray Sulama Tesisi yapım işi 75 günde tamamlanacak.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!Saray Sulama Tesisi yapım işi Valilik İç İşleri Bakanlığı tarafından ihaleye çıkıyor. 75 günde tamamlanacak sulama tesisinin ihalesi 24 Eylül'de saat 10.00'da Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek. 


İHALE 

SARAY SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ İPEKYOLU CAD. MİGROS YANI NO:22 - Evrak No: 1021


SULAMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR


VALİLİK (YİKOB) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


SARAY İLÇESİ KEPİR MAHALLESİ KÖS GÖLETİ VE SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


İhale Kayıt Numarası : 2014/110314


1- İdarenin


a) Adresi : İpekyolu üzeri Eski İl Özel İdaresi Hizmet Binası A Kampüsü Adalet Sarayı Yanı MERKEZ VAN İPEKYOLU/VAN


b) Telefon ve faks numarası : 4322151562 - 4322144112


c) Elektronik Posta Adresi : sabandonmez30@hotmail.com


ç) İhale dokümanının görülebileceği : http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


internet adresi


2- İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET YAPIM İŞİ SARAY İLÇESİ KEPİR MAHALLESİ KÖS GÖLETİ VE SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.


b) Yapılacağı yer: 22/1 Yeni Adliye Sarayı Yanı İpekyolu -VAN KEPİR/SARAY/VANc) 


İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmişbeş) takvim günüdür.


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer : Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı- Selimbey Man.502 No


b) Tarihi ve saati : 24.09.2014 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:


4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:


A- ALT YAPI İŞLERİ : A/IX GRUP İŞLER


4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İNŞAAT MÜHENDİSİ


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı -ihale işleri Bürosu adresinden satın alınabilir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı- İhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13. Diğer hususlar:


İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20


Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


İhale ilanı için tıklayın