Anel Elektrik, genel kurul toplantısının sonucunu bildirdi!

 Anel Elektrik, genel kurul toplantısının sonucunu bildirdi! Anel Elektrik, genel kurul toplantısının sonucunu bildirdi!

Anel Elektrik Proje, 2011 yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında açıklama yaptıAnel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan 2011 yılı olağan genel kurul toplantısı hakkındaki açıklama şöyle;


ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23.05.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI


Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş'nin 2011 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.05.2012 tarihinde saat 10:00'da Saray Mah. Siteyolu Sok. No:5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye / İstanbul  adresinde T.C. İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 22.05.2012 tarih ve 28739 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabri KÖSE gözetiminde yapılmıştır.


Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.05.2012 tarih 8062 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 01.05.2012 tarih ve 10573-9730 sayılı nüshasında ve Günlük Hürses Gazetesinin 01.05.2012 tarih ve 12134 sayısında, ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Karaköy Posta İşletmeleri Müdürlüğünden 03.05.2012 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.


T.C Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Türk Ticaret Kanunun 368'nci maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığını, Ortakların hüviyetlerinin kontrol edildiğini giriş kartlarının hazırlandığını, toplantıya herhangi bir itirazın olmadığının, Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 110.000.000.-TL'sı sermayesine tekabül eden 110.000.000 adet hisseden 5.007,08-TL'lık sermayeye karşılık 5.007,08 adet hissenin  asaleten, 55.591.818,13-TL'lık sermayeye karşılık 55.591.818,13 adet hissenin  vekaleten olmak üzere toplam 55.596.825,21 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böyle nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Ahmet Bülent BATUKAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.


1- Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Başkanlığına Ahmet Bülent BATUKAN, Oy Toplama Memurluğuna Özge AYDEMİR, Katipliğe Çetin AYDINHAN'ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi.


2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazirun Cetvelinin Başkanlık Divanınca imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.


3- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya bizzat katılan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Bülent BATUKAN tarafından okunarak katılanların oybirliği ile kabul edildi.


4- 2011 takvim yılı denetim raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Sn. Hüseyin ORUÇ tarafından okunarak katılanların oybirliği ile kabul edildi.


5- 2011 takvim yılı Bilançosu ve Kar Zarar Hesapları okundu,  Bilanço ve kar zarar hesapları tetkik, kabul ve tasdik edilerek  katılanların oybirliği ile kabul edildi.


6- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibrasında TTK'nun 374. maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildi.


7- Denetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada denetçinin ibrası da katılanların oybirliği ile kabul edildi.


8- Şirketimizin 01.01.2011- 31.122011 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde; gerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre, gerek Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmaması ve Şirket bünyesinde bırakılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü. Şirketimizin 2011 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın olağanüstü Yedekler hesabında muhafaza edilmesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.


9- Şirket Esas Sözleşmesinin; Yönetim Kurulu başlıklı 10. Maddesi ve Genel Kurul başlıklı 13. maddesinin değiştirilmesi, İhtiyat Akçesi başlıklı 18'nci maddesinin ana sözleşmeden çıkarılması, ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı maddenin 18'nci madde olarak  ana sözleşmeye ilave edilmesi ile ilgili ana sözleşme tadil metninin T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 17.04.2012 tarih ve 4419 Sayılı izni, T.C. Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 27.04.2012  tarih ve 3173 sayılı izninden geçen yeni şekli ile değiştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.


10- TTK'nun 315'nci maddesi gereği Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sn.Merve Şirin ÇELİKEL'in üyeliğinin onaylanmasına görev süresinin diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi kadar devam etmesine,


Yıl içerisinde Yönetim Kurulunun 26.04.2012 tarih ve 16 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Turgut Alp ÇOLAKOĞLU ve Mustafa YAZLIKİÇİ'nin istifalarının kabülüne, 


İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üye adayı olarak gösterilen Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ ve Cahit DÜZEL'in bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine ve görev sürelerinin diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi kadar devam etmesine, 


Şirket Ortaklarından Mahir Kerem ÇELİKEL'in Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine ve görev süresinin diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi kadar devam etmesine  katılanların oybirliği ile kabul edildi.


11- Şirket Murakıplığına 2012 yılı için görev yapmak üzere 12617956366 T.C. kimlik numaralı Hüseyin ORUÇ'un seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.


12- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.


13- SPK tarafından yayımlanan Seri:IV, No:56 Tebliği uyarınca düzenlenen ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.04.2012 tarih ve 16 no.lu kararı kararı ile yürürlüğe giren Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları sayın ortaklarımızın bilgisine sunuldu.


14- Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Rıdvan ÇELİKEL'e aylık net 24.500-TL, Sn. Avniye Mukaddes ÇELİKEL'e aylık net 20.000-TL, Sn. Ahmet Bülent BATUKAN'a aylık net 5.000-TL, Sn. Merve Şirin ÇELİKEL'e aylık net 1.500-TL; Sn. Kerem ÇELİKEL'e aylık net 1.500-TL; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ'ye aylık net 3.750-TL ve Sn. Cahit DÜZEL'e aylık net 3.750-TL'sı Huzur Hakkı verilmesine, Şirket Murakıbına ise aylık net 275-TL'sı ücret ödenmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.


15- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr  yakınlarının Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.


16- Şirketimiz 2011 yılı içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara toplam 271.468,17 TL tutarında bağış ve yardımlarda bulunmuştur. Şirketimizin yapmış olduğu bağışlar ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.


Bu gündem maddesi oylamaya sunulmadığı ve bu konuda bir karar alınmadığı halde; 1.245.933 adet hisseye sahip Templeton Global Investment Trust Templeton Emerging Markets Small Cap Fund'ı temsilen Hayati ÖZER tarafından çekimser oy kullanılmıştır.


17- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 Tebliği uyarınca Şirketin İlişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve 2012 yılında da aynı politika ile devam edileceği hususuna 1.245.933 adet hisseye sahip Templeton Global Investment Trust Templeton Emerging Markets Small Cap Fund'ı temsilen Hayati ÖZER tarafından kullanılan çekimser oya karşılık 54.350.892,21 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.


18- "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite"nin 26.04.2012 tarihli ve 16 No.lu Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen Görev ve Çalışma Esasları hakkında genel kurul bilgilendirilmiştir. 


Bu gündem maddesi oylamaya sunulmadığı ve bu konuda bir karar alınmadığı halde; 1.245.933 adet hisseye sahip Templeton Global Investment Trust Templeton Emerging Markets Small Cap Fund'ı temsilen Hayati ÖZER tarafından çekimser oy kullanılmıştır.


19- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda; Şirketimiz tarafından verilen teminatlara ilişkin bilgiler, ibra edilen finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır. TRİ'lerden dolayı herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmemiştir, TRİ'ler ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir. 


Bu gündem maddesi oylamaya sunulmadığı ve bu konuda bir karar alınmadığı halde; 1.245.933 adet hisseye sahip Templeton Global Investment Trust Templeton Emerging Markets Small Cap Fund'ı temsilen Hayati ÖZER tarafından çekimser oy kullanılmıştır.


20- Gündemde görüşülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya  T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi denetiminde son verildi. 


Bu gündem maddesi oylamaya sunulmadığı ve bu konuda bir karar alınmadığı halde; 1.245.933 adet hisseye sahip Templeton Global Investment Trust Templeton Emerging Markets Small Cap Fund'ı temsilen Hayati ÖZER tarafından çekimser oy kullanılmıştır.


2011 yılı A Grubu hisse sahipleri genel kurul toplantısı hakkında 


ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET  A.Ş'NİN 23.05.2012 TARİHİNDE YAPILAN (A) GRUBU HİSSE SAHİPLERİ  GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI


Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş'nin (A) Grubu Hisse Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 23.05.2012 tarihinde saat 13:00'te Saray Mah. Siteyolu Sok. No:5/4 ANEL İş Merkezi Ümraniye / İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 22.05.2012 tarih ve 28740 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi  Sayın Sabri KÖSE gözetiminde yapılmıştır.


Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Türk Ticaret Kanunun 370'nci maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığını, Ortakların hüviyetlerinin kontrol edildiğini giriş kartlarının hazırlandığını Toplantıya herhangi bir itirazın olmadığının, Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin A Grubu Paylara Tekabül eden toplam 22.188.841.-TL'sı sermayesine tekabül eden 22.188.841 adet hissenin tamamının  asaleten olmak üzere toplam 22.188.841 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve (388-389 ve 391. mad.) böylece toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Ahmet Bülent BATUKAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir


1- Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Kurulu Başkanlığına Ahmet Bülent BATUKAN, Oy Toplama Memurluğuna Özge AYDEMİR, Katipliğe Çetin AYDINHAN'ın seçilmelerine ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.


2- Şirket Esas Sözleşmesinin; Yönetim Kurulu başlıklı 10. Maddesi ve Genel Kurul başlıklı 13. maddesinin değiştirilmesi, İhtiyat Akçesi başlıklı 18'nci maddesinin anasözleşmeden çıkarılması, ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı maddenin 18'nci madde olarak  ana sözleşmeye ilave edilmesi ile ilgili ana sözleşme tadil metninin T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 17.04.2012 tarih ve 4419 Sayılı izni, T.C. Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 27.04.2012  tarih ve 3173 sayılı izninden geçen yeni ekli ile değiştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.


3- Şirket faaliyetlerinin bütün ortaklara hayırlı olmasını dileriz. Gündemde  görüşülecek başkaca bir  mevzuu  bulunmadığından toplantıya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi  denetiminde son verildi."


Anel Elektrik Hazirun Cetveli için tıklayın!

Anel Elektrik Toplantı Tutanağı için tıklayın!

Emre Kulcanay / emlakkulisi.com