14 / 08 / 2022

Servet GYO, Deks Yatırım ile birleşti!

Servet GYO, Deks Yatırım ile birleşti!

Servet GYO hisselerinin yüzde 100'üne sahip olduğu iştiraki durumundaki Deks Yatırım A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerine ilişkin 15 Aralık 2019 tarihinde Yönetim Kurulu'nun aldığı kararları açıkladı.Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Deks Yatırım A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerine ilişkin güncelleme kararını yayınladı.

Servet GYO hisselerinin yüzde 100'üne sahip olduğu iştiraki durumundaki Deks Yatırım A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerine ilişkin 15 Aralık 2019 tarihinde Yönetim Kurulu'nun aldığı kararları açıkladı.

Servet GYO KAP açıklaması:
Şirketimizin, hisselerinin %100 'ne sahip olduğu iştiraki durumundaki Deks Yatırım A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerine ilişkin 15.11.2019 tarihinde Yönetim Kurulu'muzun almış olduğu kararlar, 30.06.2019 tarihli mali tablolar yerine 30.09.2019 tarihli tabloların birleşmeye esas alınması sebebiyle aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun daha önce almış olduğu 15.11.2019 tarih ve 2019/19 sayılı kararın aşağıdaki şekilde revize edilmesine;

1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Deks Yatırım A.Ş.'nin ("Deks") sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden devralınarak tasfiyesiz infisahı suretiyle, Şirketimizin Deks Yatırım A.Ş. ile birleşmesine,

2. Birleşme işleminde 30.09.2019 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,

3. Deks'in sermayesinin temsil eden payların ve oy haklarının tamamının halihazırda Şirketimize ait olması ve Şirketimizin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ'in 13. maddesi kapsamında;

‒ Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,

‒ Bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmamasına,

‒ TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına,

‒ Birleşme sözleşmesinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına ve

‒ SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ayrılma hakkı doğmadığından birleşme işleminde ayrılma hakkı kullandırılmamasına,

4. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca, Şirketimizin Deks'in tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğinin ve diğer ödevlerini yerine getireceğinin, birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,

5. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan, 22.01.2020 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,

6. Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,

katılanların oybirliği ile karar vermiştir.