Silivri'de 34.6 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Silivri'de 34.6 milyon TL'ye icradan satılık arsa! Silivri'de 34.6 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

T.C. Silivri 2. İcra Müdürlüğü, İstanbul ili Silivri ilçesi Alibey mahallesi Karasinan Asfaltı mevkiindeki arsayı 34 milyon 601 bin 864 TL'den satışa çıkardı. İlk satış, 02 Mart 2012 Cuma günü 10:30-10:40 saatleri arasında yapılacakVerilen ilan şöyle;  

 

T.C. SİLİVRİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAşžINMAZIN SATIşž İLANI

NO: 2010/155 TALİMAT

İpotekli olup, satışına karar alınan taşınmazın cinsi, evsafı ve kıymeti;

TAPU KAYDI: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alibey Mahallesi, Karasinan Asfaltı mevkiinde kain ve tapuda 1341 ada, 1 parselde kayıtlı 86.504,66 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın tamamı.

İMAR DURUMU: Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 10.11.2010 tarih ve 2587 sayılı imar durumu yazısında; 'Silivri ilçesi, Yeni Mahalle, 1341 ada, 1 parsel; Silivri 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planında Sanayi alanında kalmakta olup, Emsal= 0.50 imar durumu mevcuttur. Bu plana göre parsele 23/03/2004 tarih 2004/26 sayılı yapı ruhsatı verilmiştir. Ancak söz konusu parsel istanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planında kısmen Metro Hattı, kısmen de Ticaret+Konaklama alanında kalmakta olup, Maksimum Emsal=1.50, Min. Parsel büyüklüğü 4000 m2 yapılaşma şartı bulunmaktadır. Parsele 1/1000 ölçekli imar planı ve 18. Madde uygulaması sonrasında parsel ve çevresine imar durumu verilebilecektir.' Denilmektedir.

HALİHAZIR DURUMU: Satışa konu taşınmaz; istanbul ili, Silivri ilçesi, Alibey Mahallesi, Karasinan Asfaltı mevki ¬inde kain ve tapuda 1341 ada, 1 parselde kayıtlı 86.504,66 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın tamamıdır. Parsel Silivri Otoban Gişelerinin sağ tarafında kalmaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı yoktur. 23/03/2004 tarihinde üretim tesisi ruhsatı almış fakat başlanmamıştır.

KIYMETİ: Satışa konu olan; istanbul ili, Silivri ilçesi, Alibey Mahallesi, Karasinan Asfaltı mevkiinde kain ve tapuda 1341 ada, 1 parselde kayıtlı 86.504,66 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın tamamına 34.601.864,00 TL değer takdir edilmiş olup aşağıdaki koşullarda satılacaktır.

SATIşž şžARTLARI:

1. Birinci satış 02.03.2012 günü, iaat 10:30 ile 10:40 arasında Silivri Adliyesi 2. icra Müdürlüğü Kaleminde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış masraflannı geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir Jjedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taah ¬hüdü baki kalmak şartıyla 12.03.2012 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkartacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen mühlet sonun ¬da en çok arttırana ihale edilecektir. şžu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklılann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmasa satış talebi düşecektir.

2. Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde'pey akçesi ve bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale pulu, tapu alım harç ve masraflan, % 18 KDV alıcıya aittir. Tellaliye, birikmiş vergiler ve tapu satış harcı, satış bedelinden ödenecektir.

3.  İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4.  İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden mütesel-silen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükmü hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5. şžartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/155 Talimat sayılı dosya; numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ve İİK. 127 maddesi gereğince, işbu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere Hanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.

BASIN: 208 (www.bik.gov.tr)