Sincan'da 21 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Sincan'da 21 milyon TL'ye icradan satılık fabrika! Sincan'da 21 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Ankara İli, Sincan İlçesi Maliköy Mahallesindeki Ankara Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul 21 milyon 34 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı.Ankara İli, Sincan İlçesi Maliköy Mahallesindeki  Ankara  Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrika vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan fabrika için 21 milyon 34 bin TL bedel isteniyor. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Ankara İl, Sincan İlçe, 100540 Ada, 5 Parsel, TEMELLİ/MALIKÖY Mahalle/Köy, 3 Katlı Prefabrik Sanayi Binası ve Arsası Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmış olup, Adresi: Ankara İli, Temelli Malıköy Mahallesi Anadolu Organize sanayi Bölgesi 2. Cadde No:1/A-B Sincan/Ankara şeklindedir.

Taşınmaz fabrika ve müştemilatları Sincan İlçesi Maliköy Mahallesindeki Ankara Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) içinde bulunmaktadır. Başkent Organize Sanayi Bölgesi Bölgenin batısında komşu sanayi bölgesidir. Eskişehir Ankara Karayonluna yaklaşık 6 km, Ankara -İstanbul Demiryolu Malıköy Yükleme Boşaltma İstasyonuna 1 km Temelli Merkeze yaklaşık 10 km mesafededir. Bölgede genelde Makine İnşaat, Elektrik, Sağlık,Demir Metal Çelik v,b nitelikte çalıştığı belirtilen işletmeler vardır. Bölge alt yapısı tamamlanmış vaziyettedir.

Kıymeti : 21.034.581,97 TL
1. Satış Günü : 07/02/2019 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 07/03/2019 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ankara Batı Adalet Sarayı ETİMESGUT / ANKARA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile eslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa konu taşınmaz Organize Sanayi Bölgesi dahilinde yer almakta olup 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun Arsa tahsisleri başlıklı 18.maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin Tapu Verme başlıklı 106. Maddesinin 2. Bendinde ‘taşınmazın icra yoluyla satışı dâhil üçüncü kişilere devrinde OSB’den uygunluk görüşü alınması zorunludur” hükmüne amirdir. Bu nedenle tapu devrinden önce OSB’den uygunluk görüşünün alınması gereklidir.
Taşınmazı satın alacak kişi ve kuruluşlarda hangi niteliklerin ve şartların arandığı ile ilgili 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği’nin;
Kurulamayacak tesisler
MADDE 101 – (1) OSB’lerde aşağıdaki tesisler kurulamaz:
a)Karma ve İhtisas OSB’lerde;
1- Rafineriler, gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri;
1.1)Ham petrol rafineriler.
1.2)Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler,
1.3)Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
2-Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,
3-Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
4-Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,
5-Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
6-Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
7-Çevre ve Orman Bakanlığı’nın olumlu görüşü doğruştusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler.
b) Karma OSB’lerde;
1-Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği ve dolumunun yapıldığı tesisler,
2-Petro kimya kompleksleri,
3-Üretiminde kapalı proses gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,
4-Entegre şeker fabrikaları,
5-Klor - alkali tesisleri, gliserin, yağ asitleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidro klorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot ve sanayi ile entegre gübre fabrikaları,
6-Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler,
7-Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
8-Selüloz ve selüloit üretimi yapan tesisler,
9-OSB’nin kanal deşarj standardına uygun atıksı arıtma tesisi kuran tesisler hariç olmak üzere; kağıt hamurundan her çeşit kağıt üretimi yapan tesisler,
10-Ham deri işleme, padok ve hayvan kesimi yapılan tesisler,
11-Maya ve tuz üretim tesisleri,
12-Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri.
(2) OSB, yukarıda belirtilen tesislerin dışında, OSB’de kurulu tesislerin sektör yapısını ve OSB altyapı tesislerine etkilerini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesisler için üniversite ve benzeri kuruluşlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir.
Temel Şartlar
MADDE 102 – (1) OSB’de arsa tahsisi için, kurulacak tesislerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması
b) Kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması,
c) Kullanılacak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarının OSB’nin sağlayabileceğinden fazla olmaması,
ç) OSB’lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması
Başkalarına devir
MADDE 109 – (1) Katılımcıların satın aldığı parsellerin tapu kayıtlarına geri alım hakkı şerhi konur.
(2) Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz.
(3) Bu arsalar katılımcılar veya mirasçıları tarafından borcun tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satılamaz, devredilemez ve temlik edilemez. Bu husus tapuya şerh edilir. Arsa tahsis ve satışının şirket statüsündeki katılımcılara yapılması halinde, borcu ödenmeden ve tesis üretime geçmeden arsanın satışını ve spekülatif amaçlı işlemlerle mülkiyet hakkının devrini önlemeye yönelik tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir.
(4) Arsa tahsisi veya satışı yapılan firmanın tasfiyesi halinde, firmanın katılımcı vasfını taşıyan ortağına veya ortaklarına tahsis hakkının devri mümkündür. Bu konudaki işlemlerin muvazaalı olup olmadığının tetkikiyle sonucuna göre gerekli tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir.
(5) OSB’ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.
(6) Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.
(7) Bu husustaki yasaklara aykırılığın mahkemelerce tespiti halinde, arsa kimin tasarrufunda olursa olsun, tahsis veya satış tarihindeki bedeliyle geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satışı yapılır.
(8) Alıcı tapusunu aldıktan ve tesisini ikmal ettikten sonra devir ya da satış söz konusu olması halinde; OSB’nin yeni alıcı ile yapacağı sözleşmede, ilk alıcı ile yaptığı sözleşmede bulunan hükümleri çıkarma veya yeni hükümler koyma hakkı vardır.
Hükümlerine amirdir. Daha fazla bilgi Başkent Organize Sanayi Bölgesinden alınabilir.
Ayrıca;
İhaleye katılanlar Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun ve Uygulama Yönetmeliginin tüm hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılırlar.
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 15. Maddesinin 3. Fıkrası ile Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 109. Maddesinin 5. Bendinde katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi gerekeceği tescil işleminin bu borçların ödenmesinden sonra yapılacağı yasal zorunluluktur.
OSB'nin katılımcılarından olan alacaklarının her türlü alacaktan "ipotek dahil" rüçhanlı olması nedeniyle, taşınmazı satışa çıkartılan borçlu OSB katılımcısının, OSB Müdürlüğüne olan borçları ödeninceye kadar icra yoluyla satılsa dahi tescil işlemleri yapılamayacaktır.
Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 18. Maddesinde katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınmazı zorunludur. Şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.
OSB Uygulama Yönetmeliğinin 106. Maddesinin son fıkrasında da aynı hükme yer verilmiştir. Organize Sanayi Bölgeleri Kurulurken düzenlenen kuruluş protokolü OSB'nin kuruluş amacını ve bünyesinde yer alabilecek sanayicilerin niteliklerini belirtmektedir. Bu bakımdan kuruluş protokolünde OSB üyesi olacaklar için aranan şartlara sahip olmayan alıcıların satış ihalesine iştirak etmeleri mümkün olmayacağından, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişi alıcıların, ihaleye katılımlarında engel bir durumun olmadığı konusunda, Başkent Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığına müracaatla alacakları "UYGUNLUK GÖRÜŞÜ"ne dair resmi evrakı en geç ihale esnasında İcra Müdürlüğümüz dosyasına ibraz etmeleri zorunludur. Söz konusu resmi evrakı ibraz edemeyenlerin ihaleye katılamayacakları ihtar olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1569 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/12/2018