Şişli Belediyesi'nden 272.8 milyon TL'ye ticaret ve konukevi ihalesi!

Şişli Belediyesi'nden 272.8 milyon TL'ye ticaret ve konukevi ihalesi! Şişli Belediyesi'nden 272.8 milyon TL'ye ticaret ve konukevi ihalesi!

Şişli Belediyesi, Maslak'ta yaptıracağı konukevi ve ticaret - hizmet birimleri kat karşılığı yapım işi için 272 milyon 868 bin 189 TL tahmini bedelle 20 Ocak 2015 tarihinde ihaleye çıkıyor. İşte ihale detayları...

Şişli Belediye Başkanlığından:

 

İşin Yeri: İstanbul Sarıyer İlçesi Maslak Mahallesi

Pafta No.: 2

Ada No: 1

Parsel No: 153

Muhammen Bedel (TL): 272.868.189,00

Geçici Teminat (TL): 8.186.045,67

Yeterlik Müracaat Tarih ve Saati: 16.01.2015  Saat:16:00

İhale Tarih ve Saati: 20.01.2015 Saat:11.00


 

İSTANBUL İLİ, SARIYER İLÇESİ, MASLAK MAHALLESİ, 2 PAFTA, 1 ADA 153 PARSEL SAYILI 15.000,33 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ARSA ÜZERİNE ŞİŞLİ BELEDİYESİ KONUKEVİ VE TİCARET - HİZMET BİRİMLERİ YAPIMI İŞİ.’ ne ait yukarıda muhammen bedeli belirtilen taşınmaz üzerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ıncı maddesine gereği kapalı teklif usulü kat karşılığı konukevi ve ticaret - hizmet birimleri inşaatı yaptırılması işi ihaleye konulmuştur.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 8 Şişli/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası   :  212 708 88 88 - 212 210 13 90

2 - İhale konusu yapım işinin

a Yapılacağı yer                      :  İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maslak Mahallesi, 2 pafta, 1 ada,153 parsel sayılı 15.000,33 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz

b) Niteliği, türü ve miktarı      :  Şişli Belediyesi Konukevi ve Ticaret - Hizmet Birimleri Kat Karşılığı Yapımı İşi. 15.000,33 m2 yüzölçümlü Arsa 142.816,78 m2 - Toplam İnşaat Alanı

c) Muhammen bedel               :  272.868.189,00-TL.

ç) Geçici teminat tutarı            :  8.186.045,67-TL.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 8 Şişli/İSTANBUL Şişli Belediye Başkanlığı 4.Kat Encümen Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  20.01.2015 Salı Günü Saat: 11:00

c) Tekliflerin idareye teslim edileceği saat: 16.01.2015 - 16:00

d) Tekliflerin teslim edileceği yer: Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 8 Şişli/İST. 2. Kat İhale Bürosu İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup, olmadıklarının tespiti için örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;

İhaleye Katılmak Üzere Yeterlik Başvurusu için istenen belgeler, son müracaat tarihinde sunulacak belgeler olup isteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri esastır;

4.1.1. Kanuni ikametgah belgesi (2015 yılında alınmış olması) (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

4.1.2. Türkiye sınırları içerisinde tebligat için adres beyanı (Adres Beyanı bilgileri: Açık adres, telefon, faks e-posta) verilecektir.

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli sureti. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Başkanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli sureti.(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Başkanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslını veya noter tasdikli sureti (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Başkanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.1.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli sureti, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Başkanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.1.4.3. İstekli adına vekaleten ihaleye iştirak eden kişi veya kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten ihaleye iştirak eden kişinin veya kişilerin noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslını veya noter tasdikli sureti, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Başkanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.1.4.4. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

4.1.4.5. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

4.1.4.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter onaylı Ortak Girişim Sözleşmesi (Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir. Ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

4.1.4.7..İsteklinin Ortak girişim olması halinde, (4.1.1 - 4.1.2. - 4.1.3. - 4.1.3.1. - 4.1.3.2. - 4.1.4. - 4.1.4.1. - 4.1.4.2. - 4.1.4.3) bentlerinde belirtilen belgeleri ortakların her birinin ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

4.1.5. Şekli ve içeriği ihale dokümanı kapsamında verilen teklif mektubu.

4.2. İsteklinin mali durumunu gösterir muhammen bedelin asgari %30'u kadar kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunamayan serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak Banka Referans Mektubu ile eki Genel Müdürlük teyit yazısı.

İş ortaklılıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın asgari tutarı sağlayacak şekilde ortaklarca müştereken sunulabilir.

4.3.1. İlgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge.

4.3.2. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış prim borcu olmadığına dair belge.

4.4. İş Deneyim Belgeleri,

İş bitirme, İş Denetleme (İş Yönetme) , İş deneyim belgesi;

Son onbeş yıl içerisinde tek bir proje kapsamında inşaatı tamamlanmış ve yapı kullanma izin belgesi alınmış, en az 70 mt. Yüksekliğinde (Temel alt kotu ile binanın en yüksek noktası arasındaki mesafe) 60.000 m2 inşaat alanına ait, İş Deneyim veya İş Denetleme (İş Yönetme) Belgesi. (Benzer iş olarak her türlü akıllı bina inşaat işi kabul edilir.)

İsteklinin ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken değerlendirilir. Ortaklardan birinin istenen şartları sağlaması halinde diğer ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz.

4.5. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

4.6. İhaleye katılan isteklilerden aşağıda tip ve sayıları belirtilen teknik personelleri işin başından sonuna kadar şantiye sahası içerisinde istihdam etmesi noter onaylı teknik personel taahhütnamesi ile verilecektir.

• (2)  Adet İnşaat Yüksek Mühendisi veya Mühendisi

• (2)  Adet Yüksek Mimar veya Mimar

• (2) Adet İnşaat Teknikeri,

• (1) Adet Makine Yüksek Mühendisi veya Mühendisi,

• (1) Adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Mühendisi,

• (1)  Adet Harita Teknikeri,

• (1)  Adet Jeoloji, Jeofizik veya Maden Mühendisi, (Belirtilen bu mühendislik dallarından herhangi birinin su basman seviyesine kadar bulunması yeterlidir.)

• (1)  Adet Peyzaj Mimarı

4.7. İhaleye katılan isteklilerden 1 Adet 2015 Model 1600 cc binek aracın işin başından sonuna kadar işin kontrolü için; aracın vergi, sigorta, yakıt, kasko, bakım onarım OGS ile tüm yasal yükümlülükleri yükleniciye ait olmak üzere idareye teslim edeceğine dair taahhütname verilecektir.

4.8. Müteahhit işin başından sonuna kadar istenen 1 Adet Binek araç ile teknik elemanları aynı şekilde sözleşme tasarısına uygun işin başında hazır bulunduracağına dair düzenlenmiş noter onaylı taahhütnameyi, yeterlik belgesi evraklarına ekleyecektir.

4.9. İsteklinin ISO-9001/2008, ISO-14001/2004, OHSAS-18001 kalite yönetim sistemlerine sahip olduğunu gösteren belgeler ve belgelerin alındığı kurumlara ait akreditasyon evrakları noter tasdikli olacaktır. İsteklinin ortak girişim olması halinde pilot ortağın bu şartı sağlaması zorunludur.

4.10. İhale dosyasının satın alındığına dair belge.

4.11. 4734 sayılı Kamu İhale ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyan.

4.12. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.

4.13. İhale dosyası idare adına Fen İşleri Müdürlüğü’nden 5.000,00 TL. bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu dilekçeye eklenecektir. İhale dosyası yüklenici veya noter tasdikli vekâletnameye sahip vekiline verilir.

4.14. İhalede yeterlik alabilmek için 4. Maddede belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde, Şişli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’ ne (Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 8 Şişli/İSTANBUL Şişli Belediye Başkanlığı 2. Kat İhale Bürosu) hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak, en son 16.01.2015 tarih ve saat 16:00’ya kadar isteklinin bizzat kendisi veya noterden tasdikli hususi vekâletnameye istinaden vekilinin imzalayacağı dilekçenin mesai bitimine kadar Fen İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosuna kayıt ettirildikten sonra ihale bürosuna verilmesi gerekmektedir.

4.15. Belirtilen İşin ihalesine teklif verebilmek için yeterlik alınmış olması gerekmektedir.

4.15.1. İsteklilerin yeterlik değerlendirmesi Fen İşleri Müdürlüğü Yeterlilik Komisyonu tarafından yapılacak olup, yeterlik alan veya alamayan isteklilere yeterlikle ilgili herhangi bir belge verilmeyecektir. Yeterlik alanlar, ihale saatinde, bütün isteklilerin huzurunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) tarafından açıklanacaktır.

4.15.2. Yeterlik müracaatında bulunmayan veya yeterlik alamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak, Teklif Zarfları açılmadan ve başkaca herhangi bir işleme tabi tutulmadan kendilerine iade edilecektir. Yeterlik alan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınacaktır.

4.16. İnşaat alanı, muhammen bedel, ve teminat:

4.1.6.1. Şişli Belediyesi Konukevi ve Ticaret-Hizmet Birimleri Kat Karşılığı Yapımı İşi’ne ait toplam inşaat alanı 142.816,78 m2 olup, Muhammen Bedel 272.868.189,00,-TL.’dır.

4.1.6.2. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

4.2. Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

4.2.1. İç zarfa konulacak belgeler: Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu) (İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektubu, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir)

4.2.3. Dış zarfa konulacak belgeler: İç zarf, Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adına 2886 sayılı yasaya göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen Geçici Teminat Mektubu (Banka Şube limitlerini gösterir Limit içi) ve eki teyit yazısı veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Şişli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren alındı makbuzu. Pay cetveli (istekliler pay cetvelinde idareye ve yükleniciye ait bağımsız bölümleri göstermek zorundadır. Pay cetveli isteklilerce imzalanacaktır. İlanın 4. Maddesinde = İhale Şartnamesinin 7. Maddesinde belirtilen tüm belgeler)

5 - Yeterlik için başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İsteklilere daha önceden yeterlik almaya hak kazanıp kazanmadığına ilişkin belge verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan istekliler önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve İhaleye Katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir.

8 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - İşbu ilana ait ilan bedeli ile %04,95 ihale karar pulu ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilikten sözleşme yapılmadan önce defaten tahsil edilecektir.

10 - İdareye yeterlik değerlendirmesi için verilen başvuru dosyası ile teklif zarfı içerisinde verilen evraklar isteklilere iade edilmeyecektir.

11 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

11861/1-1