05 / 07 / 2022

Sit alanı dereceleri nelerdir?

Sit alanı dereceleri nelerdir?

Sit alanları; birden çok kültür ya da tabiat varlığının alan ölçeğinde korunması gerekliliği sit kavramı olarak tanımlanıyor. Peki, Sit alanı dereceleri nelerdir? İşte, sit alanı dereceleri!Sit alanı dereceleri nelerdir?

Koruma altına alınmış, yerleşim yapılmasına izin verilmeyen, izinlerin ise belli kurallar dahilinde verildiği alanlara sit alanları deniyor.  Sit alanları arkeolojik, tarihi, kentsel ve doğal sit alanları olmak üzere dörde ayrılıyor.


Sit alanları,  tarih öncesinde yaşayan medeniyetler hakkında bilgilere ulaşabileceğimiz alanlar olarak da tanımlanabiliyor. Bu alanlarda yapılanmaya izin verilmiyor izin verilse de belli kurallar dahilinde sınırlamalar konulabiliyor. 


Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'te sit alanların belirlenmesi hakkında açıklamalar getiriliyor.  Sit alanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirleniyor


Sit alanı ilan edilmiş olan alanlarda hem sit zeminine hem de yapılara yönelik her türlü fiziki ve inşai müdahale ancak koruma bölge kurulundan izin alınması durumunda mümkün oluyor. Peki, sit alanı dereceleri nedir?


Sit alanı dereceleri!

1.derece arkeolojik sit alanları, koruma altındadır ve hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilmeyen alanlara deniyor.


2.derece arkeolojik sit alanları, korunması gereken ancak bazı kurallar dahilinde kullanılabilen alanlar olarak tanımlanıyor.


3.derece arkeolojik sit alanları koruma altında fakat yeni düzenlemeler ile birlikte kullanıma açık alanlara deniyor.


1.derece doğal sit alanları, evrensel değeri olan ve kamu yararı bakımından korunması gerekiyor. Bu alanlarda bilimsel çalışmalar gerçekleştiriliyor. 


2.derece doğal sit alanları, ancak kamu yararı gözetilerek kullanıma açılabiliyor.


3.derece doğal sit alanları  konut kullanımına açılabilecek alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu alanlarda da bazı kurallar dahilinde konutlaşmaya gidiliyor. 


Kentsel sit alanları; 

O yöreye ait tarihte mimari ve sanat tarihi açısından önemli oluyor.  Bölgede yaşamış insanlar hakkında kültürel yapılanmaya ve yaşam biçimine bu alanlarda ulaşılabiliyor. 


Tarihi sit alanları; 

Milli ve askeri tarih açısından önemli yerleşim alanları olarak ifade ediliyor. Korunması gereken dokuları içinde barındıran alanlara tarihi sit alanı deniyor.


Sit alanı arsa alınır mı?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com