Sof Gayrimenkul Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Sof Gayrimenkul Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Sof Gayrimenkul Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Sof Gayrimenkul Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi Beylikdüzü'nde 100 bin TL sermaye bedeli ile Fatma Korkut ve Sümani Suna ortaklığında kuruldu. Sof Gayrimenkul Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi Beylikdüzü'nde 100 bin TL sermaye bedeli ile Fatma Korkut ve Sümani Suna ortaklığında kuruldu. 

Sof Gayrimenkul Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1-Her nevi gayrimenkul, emlak, yapı veya arazi, arsa üzerinde projeleri koordine etmek, yatırımlar gerçekleştirmek, yönetmek, mimarlık ve mühendislik projeleri tanzimi, teknik uygulama veya müşavirlik, danışmanlık, kontrollük sorumluluklarını almak, her nevi gayrimenkul üretmek, kiralamak, alt yapı tesisleri inşası ile diğer eserlerin, proje, etüt, kontrol, danışmanlık, değerlendirilmesi, hazırlanması, işlerinin yapılmasını, yaptırılması. 2-Yurt içinde veya yurt dışında alışveriş merkezleri, büyük mağazacılık, her türlü ticari sanayi, turizm, hizmet kuruluşlarına plan, proje, danışmanlık, etüt, tasarım, mimarlık, mühendislik, pazarlama, tanıtım, organizasyon ve bunların temsilciklerinin üstlenmesi, diğer kişi veya kuruluşlarla proje ortaklıklarının, her alanda iş birliğinin koordinasyonu, organizasyon oluşturulması 3-Faaliyet konusuna giren proje ve yatırımlarda gerekli her türlü ekipman, alet, malzemelerin alınması, satılması, üretimi, ithal veya ihracatının yapılması. 4-Şirket faaliyetlerini gerçekleştirmek için nakliyat, mümessillik, acentelik, distribütörlük ve komisyonculuk işleri yapılabilir. Yerli veya yabancı firma veya müesseselerin mümessilliklerini, distribütörlüklerini, acenteliklerini alabilir ve bu tür işler için yurt içinde veya yurt dışında mümessillik, temsilcilik, acentelikler, distribütörlükler verilebilir, satış yerleri, şubeler, mağazalar, büyük mağazalar kurabilir, işletebilir, izin almak kaydıyla serbest bölgelerde faaliyette bulunabilirler. 5-Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan yerli veya yabancı hakiki ve hükmi şahıslara şirket teşkilli veya ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir yönetimlere katılabilir, kuruluşuna veya iştirakine katıldığı şirketlere ayni nakdi, sermaye koyabilir ve iştirakleri devir ve ferağ edebilirdendi ayni veya nakdi sermaye kabul edebilir. 6-Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap edebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, gayrimenkullerin üzerine irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir. İktisap devir ve ferağ edebilir, depo ve idare binalarını inşa edebilir veya satabilir. 7-Şirketlerin amacı ile ilgili olarak şirketin üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir. 8-Şirket işleri için gerekli her türlü kara, hava, deniz taşıtlarını yurt içinden veya yurt dışından satın alabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde diğer ayni ve şahsi tasarruflarında bulunabilir. 9-Şirketin faaliyetleri ile yerli ve yabancı ihtira haklarını ve beraatlarını, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, imtiyaz hakları ruhsat lisans, teklif hakları, alameti fabrikaları, ticaret ünvanları, patent, marka ve diğer mülkiyet hakları iktisap edebilir devir alabilir, başkanlarına devredebilir, kiralayabilir, bu konularla ilgili yurt dışından ve yurtiçinden firmalarla sözleşmeler imzalayabilir, işbirliği yapabilir. 10-Şirket özel ve kamu tarafından çıkarılan her nevi hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri kutlama belgeleri, gelir ortaklığı belgeleri vb. Yerli veya yabancı menkul kıymetleri portföy işletmeciliği ve aracılık yapmamak kaydıyla alabilir, satabilir, devredebilir, rehin veya teminat olarak gösterebilir. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Barış Mah. Belediye Cad. Gınza Lavinya Apt. No:30/150 BEYLİKDÜZÜ