Habibler'de belediyeden 3.1 milyon TL'ye konut ticaret alanı!

Habibler'de belediyeden 3.1 milyon TL'ye konut ticaret alanı!


Sultangazi Belediye Başkanlığı; Habibler 'de yer alan konut ticaret alanını 31 Aralık 2014 tarihinde satışa çıkarıyor. Toplam bedeli 3 milyon 192 bin TL olarak belirlendi.


Sultangazi Belediye Başkanlığı; Habibler'de yer alan konut ticaret alanını satışa çıkarıyor. Toplam bedeli 3 milyon 192 bin TL olarak belirlendi. 


Üzerinde 4 katlı yapı bulunan alanın ihalesi; 31 Aralık 2014 tarihinde saat 11.20'de Sultangazi Belediyesi'nde Encümen Odası'nda kapalı teklif usulü ile yapılacak.


İHALE İLANI:


BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Evrak No: 10044


SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SATILACAK TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI                                        


MAHALLE    ADA    PARS EL    CİNSİ    MANI VI2    İMARI    BELE DİYE PAYI    TAHMİNİ BEDEL    GEÇİCİ TEMİNAT    İHALE GÜN VE SAATİ    İŞGAL DURUMU


HABİBLER    2888    8    ARSA    960    BİTİŞİK NİZAM 5 KATLI KONUT+TİCAR ET    TAM    3.192.000,00 TL    95.760,00 TL    31.12.2014-11:20    4 KATLI YAPI


1- Yukarıda özellikleri belirtilen Sultangazi Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır, ihale, İstanbul, Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 1. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve istimlâk Müdürlüğü'nden (İstanbul, Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.


2- idare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.


3- İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:


A- Gerçek kişi olması halinde;


1- T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti


2- ikametgâh belgesi


3- Noter tasdikli imza beyannamesi


4- Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı


5- Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı


6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi


7- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi


8- Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı (6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).


B- Tüzel kişi olması halinde;


1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge


2- Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)


3- Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,


4- Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı


5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi


6- Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge


7- Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı


8- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi


9- Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı (6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).


C- Ortak Girişim olması halinde: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.


4- Geçici teminat: Tahmin edilen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında hesap edilerek alınacaktır.


5- Kesin teminat: ihale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.


6- Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.


7- Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.


8- işbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.


İhale ilanı için tıklayın