Tapu siciline yapılan işlemler!

 Tapu siciline yapılan işlemler! Tapu siciline yapılan işlemler!

Tapu siciline yapılan işlemler dört başlıkta toplanıyor. Bu başlıkları merak ediyorsanız tıklayın...


Tapu sicili, devlet tarafından gayrimenkuller üzerinde mevcut ayni hakların durumunu göstermek için tutulan bir sicildir. Tapu sicili; Asli ve Feri Siciller olmak üzere ikiye ayrılır. Tapu siciline yapılan işlemler ise dört grupta toplanır. Bunları açıklarsak; 


1- Gayrimenkulün tapu kütüğüne yazılması, kayıt 


2- Daha önceden kayıtlı bir gayrimenkul üzerinde yeni bir ayni hakkın yaratılmasına yarayan işlem olan tescil


3- Şahsi hakların tapuya geçirilmesi işlemi olan şerh,


4- Gayrimenkulleri ilgilendiren bazı hukuki ve fiili ilişkilerin herkes tarafından bilinmesi amacıyla yapılan işlem olan beyan. 


Tapu Siciline Hâkim Olan İlkeler


- Tescil ilkesi: Ayni haklar, ancak tapu siciline tescil (kaydedilmek) ile doğarlar.

- Açıklık ilkesi: Tapu sicili, ilgili olan herkese açıktır.

- İlliyet ilkesi: Tescilin geçerli olması, tescile dayanak teşkil eden hukuki sebebin geçerliliğine   bağlıdır.

- Güven İlkesi: Resmi sicil olmak itibarıyla, herkes tapu sicilindeki kayıtların doğruluğuna güvenebilir.

- Devletin Sorumluluğu ilkesi: Devlet, tapu sicilinin gereği gibi tutulmasından doğan bütün zararlardan sorumludur.