Tek evi olanlar değerli konut vergisi ödemeyecek!

Tek evi olanlar değerli konut vergisi ödemeyecek! Tek evi olanlar değerli konut vergisi ödemeyecek!

Tartışmalara neden olan değerli konut vergisi maddelerinde önemli değişiklikler yapıldı. Tek evi olanlar değerli konut vergisi ödemeyecek. 5 milyondan değerli konutların 5 milyon lirası da vergiden muaf olacak...Kamuoyunu uzun süre meşgul eden “değerli konut vergisi” uygulamasında gelen talepler doğrultusunda yenilikler yapıldı. Değeri 5 milyon TL üzerindeki konutların 5 milyon liralık kısmı da vergi dışı bırakıldı.

Dünya'dan Canan Sakarya ve Hüseyin Gökçe'nin haberine göre; Değerli Konut Vergisi uygulamasında yeni düzenlemeler yapıldı.

İlgili düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden İmar Kanunu ile ilgili kanun teklifine ilişkin verilen önergelerle gerçekleştirildi.

Torba Yasaya eklenen 19’uncu madde ile Emlak Vergisi Kanunun “değerli konut vergisini düzenleyen maddelerinde değişiklikler yapıldı.

Yapılan düzenlemede en dikkat çeken değişiklik değerli konut vergisine tabi tek evi bulunanlara bu vergiden muafiyet getiren düzenleme oldu.

Vergiden muafiyette “emeklilik şartı” kalktı

Emlak Vergisi Kanunu’nun değerli konut vergisinden muafiyeti düzenleyen 46’ncı maddesinin b fıkrasında önemli bir değişiklik gerçekleştirildi. Bu fikranın ilk halinde, “Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişilerden; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) (Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır” ifadesi bulunuyordu.

Yani bu madde, hiçbir geliri olmayanların veya sadece emekli geliri elde edenlerin bu vergiden muaf olmalarını öngörüyordu.

Yapılan değişiklikle, “b” fıkrasından gelirle ilgili kısım çıkartılarak, Türkiye sınırları içinde mesken nitelikle tek taşınmazı olanlar ibaresini bırakıldı. Başka bir ifade ile geliri elindeki konutun değeri 5 milyon liranın üzerinde olsa bile eğer kişinin tek konutu varsa, bunun için ayrıca değerli konut vergisi ödemesi gerekemyecek.

Birden fazla değerli konutu bulunanlara bir ev için muafiyet

46’ncı maddenin muafiyeti düzenleyen b bendine, birden fazla değerli konut sahibi olan kişilerin vergiye tabi olan konutlarının en düşük değerli olanının da muaf olmasını sağlayan ibareler eklendi.

Değeri Tapu Kadastro’nun belirlemesinden de vazgeçildi

Emlak Vergisi Kanununun 42’nci maddesinde yapılan değişiklikle, vergiye tabi konutların değerinin belirlenmesinde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü devre dışı bırakıldı. Sözkonusu konutların değeri, “vergi değeri” üzerinden hesaplanacak.

Vergi değeri ise Emlak Vergisi Kanunu’nun 29’ncu maddesinde düzenleniyor ve bina metrekare, normal inşaat maliyetleri ile arsa veya arsa payı değeri esas alınarak belirleniyor.

Değerli konutun 5 milyon lirası vergiden muaf

Öte yandan Emlak Vergisi Kanunun 44’üncü maddesinde de çok önemli bir düzenleme gerçekleştirildi. Verilen önerge ile verginin matrahının değeri 5 milyon lirayı aşan kısmı olması hükme bağlandı.

Yani değeri 5 milyon liranın üzerinde bulunan konutların vergilendirilmesinde, 5 milyon TL'lik kısma vergi muafiyeti getirildi.

Buna göre değeri 5-7.5 milyon lira arasında olan konutun 2.5 milyon TL değerli konut vergisine tabi olacak ve bunu da binde 3 olarak ödeyecek.

10 milyon TL kadar olan konutların 7.5 milyon lirası için 7 bin 500 TL(binde 1) aşan kısmı için binde 6 vergi getirildi.

10 milyon liradan fazla olanların vergisi ise 10 milyon liralık kısım için 22 bin 500 lira, fazlası için binde 10 olarak alınacak.

Değerli Konut Vergisi 1 yıl ertelendi!