Tekirdağ'daki şeker fabrikası özelleştiriliyor!

Tekirdağ'daki şeker fabrikası özelleştiriliyor!Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, Tekirdağ'daki şeker fabrikasını satış yöntemi ile özelleştiriyor..


Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi tarafından Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, Kurtpınar Mahallesi'nde yer alan 21 bin 671,72 metrekare büyüklüğündeki şeker fabrikası özelleştiriliyor.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre geçici teminat bedeli 750 bin TL olarak belirlenen fabrika için son teklifler 10 Nisan saat 14.00'e kadar verilebilecek. İlan detayları şu şekilde;


TAŞINMAZ SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Aşağıda detayı yazılı Bir (1) Adet taşınmaz Şirketimiz tarafından, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun kapsamında “SATIŞ” yöntemi ile özelleştirilecektir.

Tekirdağ

1 - İhale; birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapılmak suretiyle ’’PAZARLIK USULÜ’’ ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler.

2 - İhalenin geçici teminatı yukarıda gösterilmiş olup, geçici teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teminatlar banka teminat mektubu veya nakit olabilecektir.

3 - Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü - Mithatpaşa Cad. No: 14   06100  Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Satışa konu taşınmaz için verilen teklifler 10/04/2018 Salı günü Saat: 14.00’den itibaren açılacak ve aynı saatte pazarlık görüşmelerine başlanacaktır. Bu nedenle teklif sahiplerinin ihale gün ve saatinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü binasında hazır bulunmaları gerekmektedir.

4 - Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası üzerinden peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir.

5 - İhaleye katılmak için öncelikle İhale Şartnamesinin alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ;

• Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz veznesine veya

• Türkiye İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün TR93 0006 4000 0014 3990 0475 98 no’lu hesabına KDV dahil 200,- TL yatırılarak ve ihale konusu taşınmazın ismi belirtilerek alınmış olan “…….. ihale şartnamesi bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üzerinde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi, ortak girişim grubunun veya ortak girişim grubunun üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında Şirketimiz Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı-Dahili Satış Müdürlüğünden temin edilebilir.

• İhale Şartnamesi için ödenen bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

6 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. İhale işlemlerini 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp Şirketimiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

7 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmada serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

8 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harç ve KDV’den muaftır.

9 - İhale ile ilgili bilgiler 0 312 458 57 57 nolu telefondan ve www.turkseker.gov.tr adresinden alınabilir.