28 / 06 / 2022

TOKİ Şanlıurfa'da 144 iş yerini açık artırmayla satıyor!

TOKİ Şanlıurfa'da 144 iş yerini açık artırmayla satıyor!

TOKİ Şanlıurfa Merkez'de bulunan Eski Sanayi ve Halk Pazarı'ndaki 144 iş yerini 25 Ağustos 2020 Salı günü saat 13:00'da açık artırmayla satıyor.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetinde bulunan 144 iş yerini satışa çıkardı Dükkanlar Şanlıurfa'nın Merkez ilçesinde yer alan Eski Sanayi ve Halk Pazarı'nda bulunuyor.

Açık artırma usulüyle satışa çıkan dükkanlar için yüzde 25 peşinata 60 ay vade seçenekleri de sunuluyor. İhale 25 Ağustos 2020 Salı günü saat 13:00'da gerçekleşecek. 

Açık artmaya salondan katılmak için kayıtlar müzayede günü saat 09.00 ile 12.00 arasında yapılacak. 

Adres: GAP Tarımsal Eğitim Merkezi / ŞANLIURFA

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ “AÇIK ARTIRMA“ İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ
1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) gayrimenkulleri, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle Emlak Yönetim olarak anılacaktır.) tarafından düzenlenecek Açık Artırma toplantılarında alınacak tekliflerin İdare tarafından değerlendirilmesi yöntemiyle satışa sunulmuştur.
2- Teklif alma toplantısı GAP Tarımsal Eğitim Merkezi ŞANLIURFA adresi ve İnternet bağlantıları ile 25/08/2020 Salı günü saat 13:00’de olacak şekilde yapılacaktır. Teklifler toplantı sırasında, açık arttırma yöntemiyle alınacaktır.
3- Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde
T.Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine talip oldukları her taşınmaz için ayrı ayrı;
 muhammen bedeli 99.999.- TL ye kadar olanlar için 5.000.-(Beşbin) TL,
 muhammen bedeli 100.000 TL ve üstünde olanlar için 10.000.-(Onbin) TL,
katılım teminatı ödemek zorundadırlar. Katılım teminatını ödeyen ve teklif vermek için işbu şartnameyi imzalayan her bir gerçek veya tüzel kişiye her bir katılım teminatı için bir bayrak numarası verilecektir. En yüksek teklifi veren katılımcının bayrağı alınacaktır.
4- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler; Katılım teminatı tahsilat makbuzu, her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmış işbu şartname, teklif veren tüzel kişi ise; temsile yetkili olunduğunu gösterir yetki belgesi, vekaleten katılıyorsa; gerçek veya tüzel kişiyi temsile, ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale bedelini ödemeye v.b. yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren vekaletname toplantı öncesi Emlak Yönetim yetkililerine salonlardaki stant da teslim edilecektir.
5- Bayrak sahipleri bizzat, yetkilileri ve/veya vekilleri aracılığıyla veya önceden Emlak Yönetim ile mutabakat/muvafakat alınmak kaydıyla internetten doğrudan teklif vererek toplantıya katılabileceklerdir. İnternet katılımı ihale tarihinden 1 gün önce kapatılacaktır.
6- İnternet bağlantıları ile açık artırmaya katılacak gerçek ya da tüzel kişiler, açık artırmaya salondan katılmak
yerine uzaktan teklif vermeyi kendi iradeleriyle kabul etmişlerdir. Bu nedenle; kullandıkları internet bağlantıları
bilgisayar yazılım sistemleri ve EMLAK YÖNETİM’in internetten teklif alınabilmesi için oluşturduğu sistemler dahil
tüm teknik altyapıdan kaynaklı herhangi bir sebeple tekliflerinin farklı, yanlış, eksik, fazla, geç vd. şeklinde ulaşması nedeniyle herhangi bir itiraz hakları olmadığını kabul ederler. Bu konuda İDARE/EMLAK YÖNETİM’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır, teklif açık artırma anında görüldüğü haliyle işleme alınacaktır.
7- Kürsü başkanı, toplantı ortamını bozan, toplantıyı engelleyici hareketlerde bulunan kişileri toplantı salonundan
çıkarma yetkisine haizdir. Bu konuda hiçbir itiraz, ihaleyi fesih v.b. hakkı bulunmadığını toplantıya katılanlar kabul
ve taahhüt eder. Kürsü başkanı ayrıca birbiriyle ilişkili taşınmazlara toplu halde ve/veya ayrı ayrı teklif alma
yetkisine sahiptir. Hangi taşınmazların tek tek satılacağına, hangi taşınmazların ise Inter – Connect (birleştirilmiş
teklif) sistemle satılacağına, Kürsü Başkanı İdare’nin görüşünü alarak müzayede esnasında karar verir. Inter –
Connect (birleştirilmiş teklif) sistemde lotlar için teker teker teklif alınır, bilahare alınan tüm teklifler toplanıp
üzerine %10 ilave edilerek tamamı tek lot halinde satışa sunulur. Inter - Connect (birleştirilmiş teklif) sistemde
teklif verilecek taşınmazların her biri için ayrı ayrı katılım teminatı yatırılmış olma şartı aranacaktır. Inter – Connect (birleştirilmiş teklif) teklif verilen taşınmazlar için tek tek gayrimenkul satış sözleşmesi imzalanacaktır. Toplam teklif bedelinin toplam metrekare ye bölünmesiyle bulunan birim bedelin, bağımsız bölüm metrekaresi ile çarpılarak hesaplanacak bedel üzerinden gayrimenkul satış sözleşmesi bedeli tespit edilecektir.
8- Taşınmazlar hakkında internet sitelerindeki tanıtım veya broşür, katalog, kitapçık ve ilanlarda verilen bilgiler ( Metraj ve Vasıflar v.b.) ile şartnamede yazılı diğer bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir.
9- Teklif veren taşınmazı mevcut durumu ile (kiracı, hasar, hisse, işgal, imar, iskan, tapu v.b. bilgileri)
görmüş, incelemiş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup; bu konuda gelecekte İdareden / Emlak
Yönetimden herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.
10- İdare; tanıtım amaçlı broşür, kitapçık, ilan v.b. yayınlarda yer alan taşınmazlardan dilediğini, toplantı öncesinde veya toplantı sırasında satıştan çekmeye, toplantı başkanı da teklif alma sırasını değiştirmeye yetkilidir. Emlak Yönetim gerek duyduğu lotlarda toplantı öncesi veya toplantı esnasında ek teminat talep edebilir.
11- Açık artırma toplantısında teklifler satış listelerinde belirtilen vadelerle taksitli ödeme şeklinde alınacak olup,
Bankada yapılacak sözleşme imzalama aşamasında dileyen katılımcılar peşin ödeme talebinde
bulunabileceklerdir; bu durumda hiçbir taşınmaz için peşin ödeme indirimi yapılmayacaktır.
AYLIK TAKSİT VE BORÇ BAKİYESİ; Her takvim yılının 1 Ocak – 30 Haziran tarihleri arası birinci altı aylık dönem, 1 Temmuz – 31 Aralık tarihleri arası ikinci altı aylık dönemdir. İlk taksitin başladığı ay hangi altı aylık dönemde ise aylık taksitler, o dönemin sonuna kadar sabit kalır.
Buna göre, bütün projelerde aylık taksitler vade süresince sözleşme imzalanma tarihine bakılmaksızın her yılın
Ocak ve Temmuz ayları öncesinde yapılmış olan ödemelerin borç bakiyesinden düşülmesi ile bir önceki altı aylık
döneme ait belirtilen artış oranı Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak yılda iki kez artırılarak bulunur ve alıcı 
tarafından ödenir. Yeniden belirlenen aylık taksit ve borç bakiyesi İdare tarafından alıcıya bildirilir. İlk ve son taksitin başladığı ayın altı aylık dönemin başlangıcına veya bitimine yakın olması, uygulanacak altı aylık artış oranını değiştirmez.
12- Toplantıda verilen teklifler, İdarenin onayına sunulmak üzere en geç 3 (Üç) iş günü içerisinde Emlak Yönetim
tarafından İdareye teslim edilecektir. Bu aşamada teklif bedelinin %2+KDV’si olan komisyon bedeli de Emlak
Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’ nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR40 0001 2009 8780 0010 2607 98)
no.lu TL hesabına yatırılacaktır. İhale, İdarenin onayı ile kesinleşecektir. İhalenin kesinleşmesini takiben,1. teklif
sahibine satış sözleşmesi imzalaması için 5 iş günü süre verilecektir. 2. teklif sahipleri isteği doğrultusunda katılım teminatını iade alabilecektir. İdare, 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından, ihaleyi, teklif verene yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin tekliflerin toplanmasının ardından satıştan vazgeçmesi halinde, katılım teminatları ve yatırılan teminat tutarları kendilerine iade edilecektir. Teklif verenlerin, katılım teminatlarının kendilerine iade edilmesine kadar geçecek süreye ait İdare / Emlak Yönetim’den faiz, tazminat, v.b. herhangi bir talep hakkı bulunmayacaktır.
13- Teklif verenler ihale anında ulaştıkları teklif bedelleriyle bağlıdır. En yüksek teklifi verenin alımdan cayması
halinde teminatı irad kaydedilecektir. Emlak Yönetim 2. teklif sahibine bildirimde bulunacak olup sözleşme
imzalamak isteyen 2. Teklif sahipleri tebligat tarihinden itibaren (5 iş günü) içerisinde satış sözleşmesini
imzalayacaklardır. (Interconnect (birleştirilmiş teklif) tekliflerde; en yüksek teklifi verenin alımdan cayması
halinde teminatı irad kaydedilecektir. Emlak Yönetim, ınterconnect (birleştirilmiş teklif) teklifin 2. teklif
sahibine bildirimde bulunacak ve sözleşme imzalamak isteyen 2. Teklif sahipleri tebligat tarihinden itibaren
(5 iş günü) içerisinde satış sözleşmesini imzalayacaklardır. Interconnect (birleştirilmiş teklif) teklifin 2. teklif
sahibinin de sözleşme imzalamaması durumunda Emlak Yönetim bireysel teklif sahiplerinden en yüksek
teklif verenlere bildirimde bulunacak ve sözleşme imzalamak isteyenler tebligat tarihinden itibaren (5 iş
günü) içerisinde satış sözleşmesini imzalayacaklardır.) Teklif bedelinin %2+KDV’si olan komisyon bedeli de
Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR40 0001 2009 8780 0010 2607 98) no.lu TL hesabına yatırılacaktır.
14-Teklifleri İdare tarafından kabul edilenler, ihale sonucunun tebliğin de belirtilen tarihler içerisinde tercih edilen
ödeme türü; peşin ise satış bedelini nakden ve defaten, taksitli ise peşinat tutarından, yatırmış olduğu katılım
teminat tutarı düşüldükten sonraki bakiyesini nakden ve defaten İdare tarafından ilan edilen Banka Şubelerindeki
Hesabına alıcı Adı Soyadı/Ünvan, taşınmazın bulunduğu Proje ve blok/ kapı numarası ve Satış listesindeki
numarasını (Lot) belirten dekont açıklamasıyla ödeyerek gayrimenkul satış sözleşmesini ilgili banka şubesinde
imzalayacak ve sözleşmeye ilişkin damga vergisi (%09.48), ihale karar pulu(%05.69), banka komisyonu (%05) vb. giderler alıcı tarafından ödenecektir (Peşin işyerlerinde Katma Değer Vergisi peşin olarak, vadeli
işyerlerinden alınacak Katma Değer Vergisi teslimden sonraki vadelere yayılarak; ayrıca, vade sonuna
kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden hesaplanan
KDV tutarı da kalan vadelere yayılarak ödenecektir.)
Hemen teslimli olarak satışa sunulan taşınmazların teslim alma yükümlülüğü alıcıya ait olup, taşınmazın
teslim alınmaması durumunda İdareden / Emlak Yönetimden herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.
Sözleşmenin verilen süre içerisinde imzalanmaması ve teminatın yatırılmaması halinde, ihale İdarece fesih edilmiş sayılacaktır.
Teklif sahipleri LEASİNG kullanımıyla ilgili olarak İdare’nin uygun görmesi halinde, Leasing Şirketlerine / Katılım
Bankalarına, yukarıdaki yetkili Banka’da yapacakları Satış Sözleşmesinden önce, Leasing Şirketlerinin / Katılım
Bankalarının noterden “Açık Artırma Satış Şartnamesi’ndeki” tüm hükümleri kabul ettiğine dair bir taahhütname
vermesi ve taşınmaz bedelinin peşin ödenmesi kaydıyla, devir yapabilirler.
15- İdare, alıcı tarafından %2 komisyon ve komisyonun KDV’sinin Emlak Yönetim’e ödendiğine dair fatura
kendisine ibraz edilmeden satış ve/veya tapuda taşınmaz devir işlemini gerçekleştirmeyecektir.
16- Sözleşme yapmaya davet edilen en yüksek teklif sahibi, kendisine verilen süre içerisinde satış sözleşmesini
imzalamazsa veya teklif bedeli peşin ise satış bedelinin tamamını, teklif bedeli vadeli ise peşinat bedelini verilen
sürede yatırmazsa veya satın almaktan vazgeçerse hakkı iptal edilerek herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın,
yatırılan katılım teminatı/teminatları İdarece irad kaydedileceği gibi, Emlak Yönetim de tahsil edilen/edilecek olan
%2 oranında cezai şart +KDV’yi almaya hak kazanacaktır. Bu şartlar yerine getirilmez ise teklif sahibi 3 ay süre
ile İdarece gerçekleştirilen açık artırmalardan men edilecektir.
Ancak İdare ve teklif verenden kaynaklanmayan nedenlerle, teklif alınan taşınmazın satılamaması ve/veya tapu
devrinin gerçekleştirilememesi halinde, katılım teminatı ile birlikte Emlak Yönetim tarafından tahsil edilen komisyon
da teklif verene iade edilecektir.
17- Toplantıdaki gayrimenkullerden herhangi birine teklif vermeyenler ile en yüksek teklif sahipleri hariç diğer teklif
sahipleri; katılım teminatlarını, toplantının sona erdiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü sonra ilgili banka
şubelerinden iade alabileceklerdir.
18- Tapu devirleri tüm bedelin ödenmesi ve/veya tüm şartların yerine gelmesini takiben gerçekleşecektir. Tapu
harcı ve masrafları kanunen ait olduğu taraflarca ödenecektir. Vadeli satışlarda tapu devir işlemine kadar olan,
emlak vergisi, sigorta ve gayrimenkulün aynından doğabilecek vergi, resim ve harçlar, alıcı tarafından
karşılanacaktır. 
19- Teklif sahiplerinin şartnamede gösterdikleri açık adreslerine gönderilen tebligatların, adres değişikliği v.b.
nedenlerle adrese geç ulaşması, yapılamaması ve postadaki gecikmeler nedeniyle teklif verene geç ulaşmasından İdare/ Emlak Yönetim sorumlu değildir.
20- İşbu şartname üzerine teklif veren tarafından hiçbir şekilde silinti, kazıntı veya ilaveler yapılamaz. Yapılacak
ilaveler, silintiler ve kazıntılar geçersiz sayılır.
21- Teklif sahibi; İdarenin, mevzuatın izin verdiği gerçek ve tüzel kişiler, İdarenin iştirakleri, İdarenin
hizmet/destek/danışmanlık aldığı kuruluşlar, Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, satışlara aracılık yapan
Bankalar ve Finansman şirketlerinden bilgi ve belge talep edip almaya ve kendileri ile ilgili bilgi ve belge vermeye
hakkı olduğunu, buna muvafakat ettiğini kabul eder.
22- Uyuşmazlıkların çözümünde Emlak Yönetim’in ses ve görüntü kayıtları da muteber, bağlayıcı, kesin ve
münhasır delil teşkil edecek olup, bu madde H.M.K. 193 maddesi anlamında yazılı delil sözleşmesi niteliğindedir.
23- Satış ile ilgili işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde  Ankara  mahkemeleri ve icra daireleri
yetkilidir.
İş bu 23 maddelik Açık Artırma Şartnamesini okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ederim. 

Satış ihalesi için tıklayın 
Satışa çıkan gayrimenkuller için tıklayın