20 / 08 / 2022

Trampa işlemi nasıl yapılır?

Trampa işlemi nasıl yapılır?

İki ayrı kişinin tapuda üzerlerine tescilli bulunan gayrimenkullerini karşılıklı olarak birbirlerine devir etmeleri işlemine trampa deniyor. Peki trampa işlemi nasıl yapılır? Nerede yapılır? İşte yanıtı..Trampa işlemi nasıl yapılır?

Trampa yapılması değerleri gerekli işlemlerden sonra belirlenmiş taşınmazların kamu kurumlan arasında da ya özel şirket ve şahıslar arasında devir işlemlerinin yapılması İşlemine deniyor.


Belirlenen taşınmazların trampa işlemlerinin yapılması için tapu, dilekçe ve kimlik fotokopisi İle başvurular yapılması gerekiyor. Yapılan başvurular müdürlükten müdürlüğe değişmek ile birlikte 3 hafta içerisinde sonuçlandırılıyor.


Trampa örnekleri..

Resmi Senedin Yazımı

BİR TARAFTAN  :İlhami ÖZÇUBUK’un Kazan Noterliğinden verdiği 05.02.1997 tarih 0587 sayılı vekaletname ile Kerem ÖZÇUBUK bilvekale hareketle, (Vergi No:..)


DİĞER TARAFTAN :Hüseyin KESİMOĞLU: Tevfik oğlu, (Vergi No:..)

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.


Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında bütün özellikleri yazılı, Çankaya’nın Balgat Mahallesinde bulunan 15306 ada, 3 nolu parseli teşkil eden 997 m2 miktarındaki Arsa’nın 25.000.000.000 (yirmi beş milyar) TL rayiç değerli 135/997 hissesi Ahmet oğlu İlhami ÖZÇUBUK adına,  Ankara  Yenimahalle Demet Köyü 309 ada, 7 nolu parseli teşkil eden 10.288.00 m2 miktarındaki 25.000.000.000 (yirmi beş milyar) TL rayiç değerli Tarla’nın tamamı da Tevfik oğlu Hüseyin KESİMOĞLU adına kayıtlı iken; bu kez, maliklerden İlhami ÖZÇUBUK’un yetkili vekili Kerem ÖZÇUBUK bilvekale hareketle ve diğer malik Hüseyin KESİMOĞLU bizzat hareketle, iş bu taşınmazlarının tamamını arada bedel farkı gözetmeksizin karşılıklı olarak trampa ettiklerini ve adlarına tescilini talep ettiklerini ifade ve beyandan sonra; taraflar devamla, taşınmaz malın geçmiş zamana ait emlak vergisinin ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarının, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre taraflarca bildirilen bu değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki farkın Vergi Usul Kanununa göre taraflardan kusur cezası ve gecikme faizi ile birlikte cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından kendilerine bildirildiğini karşılıklı ifade ve beyan ettiler.............


Tapuya Tescili       

4.4.2000       1234

İlhami ÖZÇUBUK: Ahmet oğlu     135/997   

Kadastro   2.3.1987


Hüseyin KESİMOĞLU: Tevfik oğlu  135/997   

Trampa     4.4.2000         1234

 4.4.2000       1234

Hüseyin KESİMOĞLU: Tevfik oğlu     Tam        Bağış       6.12.1993    5432


İlhami ÖZÇUBUK: Ahmet oğlu         Tam        Trampa   4.4.2000           1234


Tapu Senedinin Yazımı

İşbu taşınmaz malın tamamı Tevfik oğlu Hüseyin KESİMOĞLU adına kayıtlı iken, Ahmet oğlu İlhami ÖZÇUBUK’a ait Çankaya’nın Balgat Mahallesinde bulunan 15306 ada 3 parseli teşkil eden 997 m2 miktarındaki Arsa’nın 135/997 hissesi ile trampasının tesciline istinaden düzenlenmiştir.

e) İşlemin Mali Yönü:

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin (4.a) pozisyonu gereğince;

1. Taşınmaz malların, trampa yolu ile devir ve iktisabında taşınmaz malların genel beyan döneminde beyan edilen değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden) az olmamak üzere beyan edilen değeri üzerinden, her iki taraftan ayrı ayrı, Binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir.

2. Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir.

3. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.


Trampa Resmi Senedi Örnekleri

1) Şirket Taşınmazının Trampası

BİR TARAFTAN :  Cemal GENÇ: Emin oğlu (Vergi No:.....)

DİĞER TARAFTAN : OKUR Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ni temsilen Recep

  

ŞAHİN  (Vergi No:....)

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

Yenimahalle 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü’ nün 29.09.1998 tarih 700 sy. Yazısına istinaden:

Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, Çankaya ilçesi, Sancak Mahallesi, 25304 ada 1 parsel sayılı, 9070.00 m2 miktarındaki arsanın 750.000.000 (yediyüzellimilyon) TL. rayiç bedelli 25/9070 hissesi Cemal GENÇ adına; Yenimahalle 2. Bölge Alacaatlı Yenikent Köyü 40391 ada 18 parsel sayılı 229.00 m2 miktarındaki 750.000.000 (yediyüz¬ellimilyon) TL. rayiç bedelli arsanın tamamı Okur Eğitim Hizmetleri A.Ş. adına kayıtlı iken; Cemal Genç bizzat hareketle, Okur Eğitim Hizmetleri A.Ş.‘nin Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca tanzim edilen 10.09.1998 tarih 1998-34439 sayılı yetki belgesine istinaden İbrahim OKUR’un Ankara 7. Noterliğinden verdiği 25.09.1998 tarih 21511 sayılı vekalete göre Recep ŞAHİN de temsilen hareketle, aralarında yapmış oldukları trampa sonucunda Çankaya ilçesi Sancak Mahallesi 25304 ada, 1 parsel sayılı 9070.00 m2 miktarındaki arsanın 25/9070 hissesinin Okur Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ ne; Yenimahalle 2. Bölge Alacaatlı Yenikent Köyü 40391 ada 18 parsel sayılı 229.00 m2 miktarındaki arsanın tamamının da Cemal GENÇ’e ait olacak şekilde adlarına tescilini istediklerini,...


2) Bedel Farkı Gözetmeksizin Trampa

BİR TARAFTAN  : Şeref ÖZGÜVEN : Hüseyin oğlu (Vergi No:..)

DİĞER TARAFTAN : Şahin DÖNMEZ   : Ahmet oğlu (Vergi No:..)  

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, Antalya Merkez Kışla Mahallesi  (1.000.000.000 TL.) sı rayiç değerli 269 ada, 138 parsel nolu 325.00 m2 miktarındaki Kargir Apartmanın 2/36 arsa paylı, 5. kattaki (14) nolu meskenin tamamı Şeref ÖZGÜVEN adına, aynı mahalle (3.000.000.000 TL) sı rayiç değerli 269 ada 137 parsel nolu 340.00 m2 miktarındaki Kargir Apartmanın 4/170 arsa paylı 6. kattaki (16) nolu meskenin tamamı Şahin DÖNMEZ adına kayıtlı iken; bu kez, adı geçen malikler bizzat hareketle bedel ve miktar farkı gözetmeksizin iş bu taşınmazları trampa yaptıklarını, 269 ada 138 parseldeki (14) nolu meskenin tamamı Şahin DÖNMEZ adına, 269 ada 137 parseldeki (16) nolu meskenin tamamı da Şeref ÖZGÜVEN adına olacak şekilde tescilini istediklerini, ...


3) Trampa ve Kanuni İpotek Tesisi

BİR TARAFTAN : Yaşar GÜRKAN  : Osman oğlu (Vergi No:...)

DİĞER TARAFTAN: Gökhan  BÖLÜK : Ali Rıza oğlu (Vergi No:...)

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, Aydın ili, Kurtuluş Mahallesinde bulunan 100.000.000 TL. raiç bedelli 150 ada 31 parsel sayılı 300 m2 miktarındaki arsanın tamamı Osman oğlu Yaşar GÜRKAN adına, aynı mahallede bulunan 80.000.000 TL raiç bedelli 150 ada 32 parsel sayılı bahçeli evin tamamı ise Ali Rıza oğlu Gökhan  BÖLÜK adına kayıtlı olup; bu kez, malikler iş bu taşınmaz malları karşılıklı olarak trampa ettiklerini ve tescilini istediklerini,  maliklerden Yaşar GÜRKAN taşınmazlar arasındaki değer farkı olan 20.000.000 (yirmimilyon) TL.dan 10.000.000 (onmilyon) TL.nı nakten ve tamamen peşin aldığını, geriye kalan 10.000.000 (onmilyon) TL. için kendisi lehine faizsiz, 1 yıl vadeli kanuni ipotek tesis ve tescilini istediğini, Gökhan BÖLÜK de bu kanuni ipoteği aynen kabul ettiğini, tescilini istediğini bildirmiştir.


Trampa sözleşmesi nedir?