24 / 05 / 2022

İzmir Uzundere 3'üncü etap kentsel dönüşüm ihalesi 29 Temmuz'da!

İzmir Uzundere 3'üncü etap kentsel dönüşüm ihalesi 29 Temmuz'da!

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Uzundere projesi için 3'üncü etap ihalesi 29 Temmuz 2021 günü gerçekleşecek. Uzundere Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi için tahmini bedel 684 milyon 534 bin 738 TL olarak belirlendi.İzmir Büyükşehir Belediyesi, “yüzde 100 uzlaşma ve yerinde dönüşüm” ilkesi ile Türkiye’de adeta “milat” olan Uzundere projesine hızla devam ediyor. 

3. etap ihalesi 29 Temmuz'da

2020 yılında tamamlanması planlanan dev proje için ihale süreci devam ediyor. Uzundere Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi 3. Etap ihalesi 29 Temmuz 2021 günü gerçekleşecek. 

Uzundere'nin 2. etap çalışmaları kapsamında 67 bin metrekarelik inşaat alanına sahip 420 konut ve 40 işyerinin inşaatında çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. 

İzmir Uzundere 3 üncü etap kentsel dönüşüm ihalesi 29 Temmuz da!

684.3 milyon TL'lik ihale

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi III. Etap 11187 Ada 9 Parsel, 11198 Ada 8 Parsel, 11199 Ada 5 Parsel, 11200 Ada 6 Parsel, 11201 Ada 11 Parsel, 11202 Ada 9 Parsel ve 1117 Parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi için tahmini bedel 684 milyon 354 bin 738 TL olarak belirlendi. 

48 aylık süre

48 ay süre verilen işin ihalesi kapalı teklif usulüyle gerçekleşecek. İhale için son evrak verme tarihi 29 Temmuz 2021 günü saat 12:00 olarak açıklandı. 

İzmir Uzundere 3 üncü etap kentsel dönüşüm ihalesi 29 Temmuz da!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN 

1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini,  İzmir  Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Proje Uygulama 2. Şube Müdürlüğü No. 1204 İzmir Fuarı 9 Eylül Kapısı, Mimar Sinan Mah., Hol-1A Zemin Kat 35360 Konak/İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir. 

2. Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir. 

3. Bu işin ihalesine katılmak üzere istekli kendi adina asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
4. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. 

5. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir. 

İzmir Uzundere 3 üncü etap kentsel dönüşüm ihalesi 29 Temmuz da!

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER

1. DIŞ ZARF 
1.1. Türkiye'de tebligat için adres beyanı gösteren belge, 
1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi, 
1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı Beyannamesi,
1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, 
1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi, 
1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya Izmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu, 
1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenen belge,
1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,
1.12. İdari Şartnamenin 16. Maddesindeki lhaleve Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil Veya Davranışlar Ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanı,
1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler eşdeğer belgeleri, bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar, 
1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler Muhammen bedelin (KDV hariç) yüzde 50'sinden az olmamak üzere, İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun, Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri ile kendi mülkü üzerine benzer iş tanımına uygun, İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir. 
1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4734 sayılı Kanunun Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan; (A) ALTYAPI İŞLERİ V.GRUP KARAYOLU İŞLERİ (altyapı+üstyapı) işleri veya (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ II. GRUP: BİNA İŞLERİ ne ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 
1.16. İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait idari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir. 1.17- İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir. 

İzmir Uzundere kentsel dönüşüm projesinde 3. etap kuraları çekildi!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com