Ankara Dikmen Son Etap Kentsel Dönüşüm ihalesi 10 Mart'ta!

Ankara Dikmen Son Etap Kentsel Dönüşüm ihalesi 10 Mart'ta! Ankara Dikmen Son Etap Kentsel Dönüşüm ihalesi 10 Mart'ta!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çankaya Dikmen Son Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'ni ihaleye çıkarıyor. 10 Mart Perşembe günü saat 14:00'te gerçekleştirilecek olan ihale kapalı teklif usulü ile yapılacak.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, mülkiyetindeki Dikmen Son Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi alanında 420 bin 414 metrekare konut alanını kapalı teklif usulü ihaleye çıkardı.


Toplam 315 milyon 310 bin 500 TL bedelle ihale edilen Çankaya Dikmen Son Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ihalesi 10 Mart Perşembe günü saat 14:00'te yapılcak. İhale Hipodrom Caddesi No:5 Kat: 19 Yenimahalle/  Ankara  adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek.


İhaleye katılım gösterebilmek için gerekli şartname ve evraklar Hipodrom Caddesi No:5 Kat: 14 Yenimahalle/ Ankara adresindeki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'ndan temin edilebilecek.


İhaleye katılmak için istenilen belgelerde noter tasdikli olması ve ayrı ayrı yevmiye numarası olması gerekmektedir. İstekliler ihaleye katılabilmek için örneğine uygun teklif mektubu sunmalıdır.


İhale için verilecek teklif mektubunda meblağ, yazı ve rakamların okunaklı olması gerekmektedir. Silinti ve kazıntılı olan teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale şartnamesi için bin bin TL bedel karşılığında ihale gününden en geç 1 gün önce  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'ndan alınabilir.


İhaleye katılım gösterebilmek için gerekli belgeler;


a- Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi.

b- Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2016 yılı vizeli) 

c- Noter tasdikli İmza sirküleri, 

d- Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa), 

e- İsteklilerin, son 15 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı yapmış oldukları işin keşif bedelinin toplamı, yapılacak işin keşif bedelinin % 50'si kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2015 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen IV-A grubu veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde B Üst Yapı Bina İşleri II. Grup işlere ait iş bitirme belgesinde belirtilmiş olacaktır.

f- İşin keşif bedelinin % 25’i kadar kullanılmamış nakit kredi, % 25’ i kadar da banka referans mektubu verilecektir.

g- Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadı­ğına dair belge.

h- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge.(Firmalar taahhütname şeklinde verecek, daha sonra sorgulaması İdare tarafından yapılacaktır.)

ı- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 9.459.315.-TL. Geçici teminat mektubu vemnesi. (Geçid teminatlar nakit para ise) Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir, 

j- İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü, 

k- Yer Görme Belgesi

l- İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ ye kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dai­resi Başkanlığı) makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

m- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair (makbuz)belge.İhalenin yapılacağı parseller ve değerleri;

Meryem KURTULDU/ Emlakkulisi.comHaber Dünya'da şu şekilde yer aldı;


Ankara Büyükşehir Belediyesi 315 milyon liralık ihale yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında, 420 bin 414 metrekare konut alanı yaptırmak üzere kat karşılığı inşaat işini ihaleye çıkardı. 


2015 yılı yapı yaklaşık maliyetleri hakkında tebliğe göre 315 milyon 310 bin lira tahmini keşif bedeli belirlenen ihale, 10 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek. İsteklilerin son 15 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı yaptıkları işin keşifbedelinin toplamı, ihale keşif bedelinin yüzde 50'si kadar olması gerekiyor. Ayrıca işin keşif bedelinin yüzde 25'i kadar kullanılmamış nakit kredi, yüzde 25'i kadar da banka referans mektubu alınacak. İhaleye konu arazi, hak sahipleri için 64 bin 867 metrekare, idare ve yüklenici konutları ise 74 bin 178 metrekare olmak üzere toplam 139 bin 45 metrekare büyüklüğünde bulunuyor. 


Dünya