Vakıf GYO'nun sermayesi 100 milyon TL!

Vakıf GYO'nun sermayesi 100 milyon TL! Vakıf GYO'nun sermayesi 100 milyon TL!

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, mali tabloların kabulüne ilişkin yönetim kurulunun sorumluluk beyanını açıkladıVakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin sorumluluk beyanı şu şekilde;

  MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ:06/02/2012 KARAR SAYISI: 2012/07   SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ: XI, NO:29 NUMARALI TEBLİĞİN 9. MADDESİ GEREĞİ  BEYANIMIZDIR
a) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanmış Seri XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan ve 31.12.2011 tarihinde sona eren faaliyet dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları ve dipnotları ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,   b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle,  mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz. 06.02.2012   Vakıf GYO, Faaliyet Raporu için tıklayınız....   BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU   Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Giriş   Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ekte yer alan 31 Aralık 2011 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir tablosunu, özsermaye değişim tablosunu, nakit akış tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.   Şirket Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna İlişkin  Açıklama   Şirket Yönetim Kurulu, finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanması, uygulanması ve devam ettirilmesi, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin 
Açıklama   Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.   Sonuç   Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları (Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. İstanbul, 6 Şubat 2012 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik  Anonim Şirketi Özkan Genç Sorumlu Ortak, Başdenetçi   Vakıf GYO, Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları için tıklayınız...   Vakıf GYO, Özsermaye Değişim Tablosu için tıklayın...   Vakıf GYO, Nakit Akım Tablosu için tıklayınız...   Vakıf GYO, Gelir Tablosu için tıklayınız....   Vakıf GYO, Bilanço için tıklayınız...   Alper Hamitoğlu / emlakkulisi.com