18 / 08 / 2022

Vefa hakkı sözleşmesi!

Vefa hakkı sözleşmesi!

Vefa hakkı, geri alım hakkı olarak da biliniyor. En çok 10 yıl için tesis edilebilen vefa hakkının kullanılabilmesi için, noter tarafından düzenlenen sözleşmenin imzalanmış olması gerekiyor. İşte vefa hakkı sözleşmesi...Vefa hakkı sözleşmesi!

Vefa hakkı, geri alım hakkı olarak da ifade ediliyor. Bu hak ile satanın, sattığı taşınmaz malı müşteriden geri satın alma hakkını saklı bulunuyor. Peki vefa hakkı nasıl kullanılıyor?


Vefa hakkı süresi:

Vefa hakkı bilindiği üzere en fazla 10 yıl için tesis edilebiliyor. Hakkın kullanılabilmesi için satış işlemi sırasında ya da satış işleminden sonra noterden düzenlenen sözleşmenin imzalanması gerekiyor. Vefa hakkı sözleşmesi örneği aşağıda yer alıyor.


Vefa hakkı sözleşmesi örneği:


TARAFLAR

............... Defterdarlığı (bundan böyle idare olarak anılacaktır) ile ..................... Konut Yapı Kooperatifi (bundan sonra sadece kooperatif olarak anılacaktır).


Madde 1- Konu


İlimiz, .............. İlçesi, ................. Mahallesi/Köyünde, ..................Yöresinde bulunan, ....... pafta, .......... ada, ........ parsel numaralı, ................ m2 yüzölçümlü taşınmaz malın/malların ............................. TL bedelle,  .......... sıra nolu Millî Emlâk Genel Tebliği hükümlerine istinaden aşağıda belirtilen şartlar dahilinde kooperatife satışından ibarettir.


Madde 2- Ödeme Şekli


Taşınmaz malın bedeli peşin olarak ödenecektir.


Madde 3- Satış Şekli


Hazineye ait taşınmaz mallar, kooperatiflere  pazarlık usulü ile doğrudan ve bedeli peşin alınarak satılacaktır. Aynı taşınmaz malı birden fazla kooperatifin talep etmesi durumunda en fazla bedeli teklif eden kooperatif tercih edilecektir.


Madde 4- Ferağ


Taşınmaz malın satış bedeli ile diğer giderlerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ilgilisi tarafından  ödenmesinden sonra tapuda ferağ verilir.


Madde 5- Devir Şartları


a) Söz konusu kooperatiflere satışı yapılan taşınmaz mallar satış amacına aykırı olmamak şartıyla üyelerine kat mülkiyeti esaslarına göre devredilir.


b) Devir yapılan üyeler adına Devletçe verilmiş başka bir hak sahipliğinin sonradan tespit edilmesi halinde verilen hak geri alınır. Kişi bu durumda hiçbir hak talebinde bulunamaz.Madde 6- Amaç Dışı Kullanım


Bu amaçla yapılan satışlarda, taşınmaz mallar amaç dışında kullanılamaz. Bu hususta mal sahibi Hazinenin Medeni Kanunun 660 ıncı maddesi uyarınca  10 yıl süre ile vefa hakkına sahip olduğu yönünde tapu kütüğüne şerh verilir.Madde 7- Vergi, Resim, Harç Ve Benzeri Mali Yükümlülükler


Taşınmaz mal/malların satışından ve iş bu sözleşmenin düzenlenmesinden doğan ve ödenmesi gereken her türlü vergi resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler Kooperatife aittir.Madde 8- Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri


Bu Taşınmaz mal/mallar ile ilgili her türlü uyuşmazlıklar; taşınmaz malın/malların bulunduğu yer mahkemeleri ve icra dairelerinde görülecektir.TARAFLAR

SATICIALICI

İmzaİmza
Vefa hakkı nasıl kullanılır?
Vefa hakkının tanımı!