Yapı Kredi Koray GYO 2017 genel kurul toplantı tutanağını yayınladı!

Yapı Kredi Koray GYO 2017 genel kurul toplantı tutanağını yayınladı! Yapı Kredi Koray GYO 2017 genel kurul toplantı tutanağını yayınladı!

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada Yapı Kredi Koray GYO 2017 genel kurul toplantı tutanağını yayınladı.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada Yapı Kredi Koray GYO'nun 2017 genel kurul toplantı tutanağı sonucunu açıkladı. 

Yapı Kredi Koray GYO; 2017 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 13 Mart 2018 günü (bugün) yapıldı. 

KAP Açıklaması:
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı, ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III- 48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin"; 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi
9 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
13 - Şirket'in 2017 yılı içinde yaptığı bağışları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Dilek ve görüşler

pus