Yeşilyurt Belediyesi'nden 9.4 milyon TL'ye satılık 15 gayrimenkul!

Yeşilyurt Belediyesi'nden 9.4 milyon TL'ye satılık 15 gayrimenkul! Yeşilyurt Belediyesi'nden 9.4 milyon TL'ye satılık 15 gayrimenkul!

Yeşilyurt Belediyesi, Yakınca Mahallesi'ndeki 5 dükkan ile Gedik Mahallesi'ndeki 10 meskeni toplam 9 milyon 485 bin 225 TL'ye ihale ile satıyor...Yeşilyurt Belediyesi, Yakınca Mahallesi'nde yer alan 5 dükkanı toplam 5 milyon 826 bin 525 TL'ye, Gedik Mahallesi'nde yer alan 10 meskeni ise 3 milyon 658 bin 700 TL'ye satıyor. Dükkanların ihalesi 28 Haziran'da, konutların ihalesi ise 26 Haziran'da gerçekleşecek.

İhale -1-

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Yeşilyurt Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki taşınmazlar, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarih ve 219 sayılı kararı ile satış yetkisi Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. 18.01.2018 tarih ve 22 sayılı Encümen Kararıyla oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, aşağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen taşınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ihale yoluyla satışı yapılacaktır. Satış listemizin 1, 2, ve 3. sırasında bulunan bağımsız bölümler hisseli olup ihaleye giren istekliler bu gayrimenkullerde belediyemize ait hisse miktarı için teklif vermiş olacaktır.

1 - Şartname ve ekleri ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

2 - İhale 28/06/2018 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11:00’de Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

3 - Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 1. ve 45. Maddelerine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

4 - İhale ile satışı yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır;

a) Taşınmaz mal satış şartnamesi,

b) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır, imzası bulunmayan kişi veya firmaların dosyaları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

c) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

d) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek kişiler için)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi (gerçek kişiler için)

f) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,

g) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

i) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (Tescilli) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

6 - Teminat makbuzları ve belgeler 28/06/2018 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11:00’de kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

İhale -2-

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Yeşilyurt Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki taşınmazlar, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarih ve 219 sayılı kararı ile satış yetkisi Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. 18.01.2018 tarih ve 22 sayılı Encümen Kararıyla oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, aşağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen taşınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ihale yoluyla satışı yapılacaktır.

1 - Şartname ve ekleri İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

2 - İhale 26/06/2018 tarihine rastlayan Salı günü saat 11:00’de Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

3 - Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 1. ve 45. Maddelerine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

4 - İhale ile satışı yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır ;

a) Taşınmaz mal satış şartnamesi,

b) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır, imzası bulunmayan kişi veya firmaların dosyaları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

c) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

d) Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kişiler için )

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi (gerçek kişiler için )

f) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,

g) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

i) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (Tescilli) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

6 - Teminat makbuzları ve belgeler 26/06/2018 tarihine rastlayan Salı günü saat 11:00’de kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.