Yıkım kararı verilen kaçak yapıların tahliyesi!

Yıkım kararı verilen kaçak yapıların tahliyesi!

Kaçak yapılar idarenin kararı ile yıkılıyor. Yıkım kararı verilen kaçak yapılarda oturumun var olması halinde ne yapılır? Yıkım kararı verilen kaçak yapıların tahliyesi nasıl sağlanır?


Yıkım kararı verilen kaçak yapıların tahliyesi!

İmar Kanunu madde 32 gereğince, ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti halinde, yapı mühürlenerek inşaat derhal durduruluyor.


Bu süreçte yapı sahibi, yapıyı ruhsatına uygun getirmesi halinde, mührün kaldırılmasını isteyebiliyor. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin veriliyor.


Yıkım kararı verilen kaçak yapılarda oturumun var olması halinde ne yapılır? Yıkım kararı verilen kaçak yapıların tahliyesi nasıl sağlanır?


Yıkım kararı verilen kaçak yapıların tahliyesi ile ilgili İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün bir genelgesi bulunuyor. Bu genelge gereğince, kaçak yapıdaki kimselerin yıkım kararları uygulanırken, doğal olarak zabıta ekipleri tarafından, bunlar yetersiz kalırsa genel kolluğun yardımı ile çıkarılıyor.


T.C

İÇİŞLERİ BAKANLlĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü


Sayı   : B050MAH0650002/(30-33)04 -60687                                                                  

06 / 06 /2004


Konu   :Yıkım kararı verilen kaçak yapıların tahliyesiİSTANBUL VALİLİGİNE


İLGİ: 17.05.2004 tarihli ve B054VLK4340700.02.16(04 )/5938 sayılı yazınız.


"İlgi yazınızda; yapı kullanma izni bulunmadığı halde fiilen oturulmak veya depo, işyeri vb. gibi ticari amaçla kullanılmak suretiyle işgal edilmiş olan ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesi uyarınca işlemleri sonuçlandırılarak yıkılması kararlaştırılan yapılara ait yıkım kararların yerine getirilmesi için insandan veya eşyadan tahliye edilmesinin gerekli olup olmadığı, tahliye gerekli ise hangi merci kararı gerektiğine dair görüş sorulmaktadır.


3194 sayılı İmar Kanununun ruhsata aykırı veya ruhsatsız olarak yapılan yapıların yıkılmasına dair esasları belirleyen 32 nci maddesi "Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır.

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister.


Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir.


Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir." hükmünü taşımaktadır.


Bu hüküm gereğince alınan yıkım kararları uygulanırken, doğal olarak zabıta ekipleri tarafından, bunlar yetersiz kalırsa genel kolluğun yardımı ile binalarda bulunan insanların çıkarılması, içinde yaşayan olmadığı halde eşya konularak işgal edilen kaçak yapıların ise eşyası boşaltılarak yıkılması, yıkım yapılırken yapılan masrafların da (eşya çıkarılması için hamal tutulması vs.) yapı sahibinden tahsil edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.


Bilgilerinizi rica ederim."


Kayhan KAVAS

Bakan a.

Genel Müdür


Kaçak bina inşaat cezası nelerdir?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com