Zorunlu deprem sigortası genel şartları neler?

Zorunlu deprem sigortası genel şartları neler?Zorunlu deprem sigortası teminatı Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan ancak poliçe üretimi yetkili sigorta şirketleri tarafından yapılan bir sigorta çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, zorunlu deprem sigortası genel şartları neler?


Zorunlu deprem sigortası genel şartları neler?

Zorunlu deprem sigortası teminatı Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan ancak poliçe üretimi yetkili sigorta şirketleri ve acentelerince yapılan zorunlu bir sigorta olup, depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlıyor. 


Zorunlu Deprem Sigortası ’nın süresi bir yıl olarak karşımıza çıkıyor. Sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gerekiyor. 


Zorunlu Deprem Sigortası ile;

• Depremin 

• Deprem sonucu yangının 

• Deprem sonucu infilakın 

• Deprem sonucu yer kaymasının Sigortalı binada (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merpenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere) doğrudan neden olacağı maddi zararlar sigorta bedeline kadar teminat altına alııyor. ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI


A- SİGORTA KAPSAMI


A.1- Sigortanın Kapsamı


587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortasına tabidir.


Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merpenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.


A.2- Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar


Aşağıdaki sayılan binalar bu sigortanın kapsamı dışındadır.


2.1- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,


2.2- Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,


2.3- Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,


2.4- 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar,


2.5- Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.


A.3- Teminat Dışında Kalan Haller


Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır.


3.1- Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar,


3.2- Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,


3.3- Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,


3.4- Manevi tazminat talepleri,


3.5- Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar,


3.6- Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar.


A.4- Sigorta Bedelinin Tespiti


Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz.


A.5- Aşkın Sigorta


Sigorta bedeli, sigortalanan meskenin yeniden yapım maliyetini aşarsa, sigortanın bu bedeli aşan kısmı geçersizdir. Sigorta süresi içinde durumdan haberdar olan Kurum, sigorta bedelini indirir ve cari yıla ait fazla alınan primi sigorta ettirene gün esası üzerinden iade eder.


A.6- Muafiyet


Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2'si oranında tenzili muafiyet uygulanır. DASK hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönemde meydana gelen bütün hasarlar bir hasar sayılır.


A.7- Sigortanın Başlangıcı ve Sonu


Bu sigorta sözleşmesinin süresi bir yıldır. Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer.Zorunlu deprem sigortası aylık mı yıllık mı?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com