04 / 10 / 2022

18. madde uygulamasının iptali!

18. madde uygulamasının iptali!

3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca yapılan imar uygulaması işlemine karşı iptal davası açılır mı? İşte, 18. madde uygulamasının iptali!18. madde uygulamasının iptali!

3194 sayılı İmar Yasasının 18’inci maddesine göre; belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyeler, belediye encümeni kararı ile; bu sınırlar dışında ise valilikler il özel idaresinin kararı ile; binalı ve binasız arsa ve arazileri, maliklerinin veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın; birbirleriyle, yol fazlalıklarıyla, kamu kurumlarına ait yerlerle veya belediyelere ait yerlerle; birleştirmeye, bunları yeniden imar plânına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve resen tescil ettirmeye yetkili sayılıyor. 


İşte bu yetki gereğince yapılan parselasyon işleminin tescili için, öncelikle yapılan uygulamanın bir ay ilân edilmesi gerekiyor.  Yapılan uygulama tescil edildikten sonra; artık idari işlem olmaktan çıkıp adli işlem mahiyetini alıyor.


O nedenle de; tescil edilen parseller yargı tarafından iptal edilmediği sürece, belediye tarafından, uygulamayı geri almak amacıyla geri dönüşüm cetveli düzenleyerek kadastro parsellerine dönüştürmesi mümkün olmuyor. Uygulamanın geri dönmesi ancak yargı kararı ile oluyor. İşte, 18. madde uygulamasının iptal edilmesi...


18. madde uygulamasının iptali!

18. madde uygulamasına karşı, kişi ancak kendi parseli ile ilgili dava açabiliyor ve iptal de yalnızca dava açılan parselle sınırlı kalıyor. Uygulamanın tümünü iptal edemiyor. Ancak, iptal edilen parselin etki sahasında olan bütün parseller de otomatikman etkileneceğinden, dava açılan parsel dışındaki parseller de dolaylı olarak etkileniyor. 

 

Bir parsel malikinin açtığı dava gereği bir iptal bulunmasına karşın, iptal davasına konu parselin geri döndürülmesinden diğer parseller de etkileniyorsa, etkilenen parsellerin tümünün geri döndürülmesi gerekiyor. İptal edilen parselin etkilediği alan tespit edilebiliyorsa, o saha ile ilgili geri dönüşüm ve yeni bir uygulamaya ihtiyaç oluyor. Ancak çoğu zaman bu etki sahası net olarak belirlenemediğinden tüm uygulama iptal edilmiş gibi tümü hakkında işlem yapılamıyor. Her durumda geri dönüşüm cetvelinin hazırlanması gerekiyor.

Tapuda 18.madde uygulaması nedir?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com
Geri Dön