07 / 10 / 2022

18. madde uygulaması dava dilekçesi!

18. madde uygulaması dava dilekçesi!

3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca yapılan imar uygulaması işlemine karşı, taşınmazın bulunduğu yer idare mahkemesinde dava açılabiliyor. İşte,18. madde uygulaması dava dilekçesi!18. madde uygulaması dava dilekçesi!

18. Madde uygulamasına göre düzenlemeye tabi yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumi hizmetlere ait alanlar için gerekli olan arazi, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında, düzenleme ortaklık payı olarak düzenlemeye giren parsellerin düzenlemeden önceki yüz ölçümleriyle orantılı olarak alınıyor.


Bu oranın yüzde 40'ı geçmesi halinde yeteri kadar sahanın kamulaştırılması gerekiyor.  Yine DOP yüzde 40 olması halinde Arsa ve Arazi Düzenlemesi Yönetmeliğinin (AAD) 12. Maddesi uyarınca ayrıca kamu tesis alanlarına pay verilmesini engelleyen bir hüküm bulunmuyor.


İmar Kanununun 18. maddesinin 3. fıkrasında belirtilmiş olmasına rağmen, terminal ve toplu taşıma istasyonu, AAD yönetmeliğinin 32. maddesine göre, Pazar yeri de Danıştay kararlarına göre DOP ile elde edilebilecek umumi hizmet alanlarına eklendi. 


Yine DOP ile karşılanacak yol alanlarının niteliği ile 18. Maddede açıklayıcı bir hüküm olmamasına rağmen 18. Maddenin üçüncü fıkrasında DOP ile oluşturacak yolun düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol olduğu belirtiliyor. 


Buna göre DOP ile karşılanabilecek yolun, daha çok beldede yaşayanların hizmetine sunulacak nitelikte olması gerekiyor.  


3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca yapılan imar uygulaması (parselasyon) işlemine karşı, askı süresini izleyen tarihten itibaren yada askı süresi içinde yapılan itirazın reddine ilişkin işlemin tebliğinden itibaren ve yahut da öğrenme üzerine altmış gün içinde, taşınmazın bulunduğu yer idare mahkemesinde, maliklerce iptal davası açılabiliyor. İptal davası için bir dilekçe ile başvuru yapmak gerekiyor. 18.madde uygulamasına itiraz dilekçesi örneği...


Yürütmenin Durdurulması İstemlidir.

............... İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

..................

DAVACI            :.................................................................................

ADRES              :.................................................................................

DAVALI            :.................................................................................

ADRES              :.................................................................................

TEBLİĞTARİHİ            :(*) .........................

DAVANIN KONUSU: ........................................ İli, ................... il­çesi, ................ Mahallesi, .............. Mevkiinde, tapunun .............. pafta, .................... ada ve ................... parsel sayısında.sayılarında adıma.müvekkilim adına kayıtlı ba­ğımsız.hisseli olan taşınmazı.taşınmazları kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması (parselasyon) yapılmasına ilişkin davalı idare.belediye encüme­ninin ................... günlü ve ........... sayılı işleminin iptali ile işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan za­rarlara neden olacağından yürütmenin durdurulması istemidir.


OLAY VE HUKUKİ AÇIKLAMA:

.............................................. İli, .................. ilçesi, ....................... Mahallesi, .............. Mevkiinde, tapunun .............. pafta, .................... ada ve ................... par­sel sayısında.sayılarında adıma.müvekkilim adına kayıtlı bağımsız.hisseli olan taşınmazı.taşınmazları kapsayan alanda, davalı idarece (belediyece) 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uy­gulaması (parselasyon) yapılmıştır.

Medeni Kanunun müşterek mülkiyetin sona ermesini düzenleyen 627 ve 628. maddelerinde, müşterek mülkiyetin paydaşların rızalarıyla taksim edilerek, uyuşmazlık halinde ise ortaklığın giderilmesi davası yoluyla mah­keme kararına dayanılarak sona erdirilebileceği öngörülmüş olup, bunun dışında herhangi bir tak­sim usulü bulunmamaktadır.

Bu durum karşısında, müşterek mülkiyete konu olan bir taşınmazın parselas­yon işlemine tabi tutulması halinde oluşacak tüm imar parsellerinin paydaşlara yine müşterek mülkiyet şeklinde tahsis edilmesi zorunludur.

Dava konusu olayda, yürürlükte bulunan uygulama imar plânı koşulla­rına göre 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılan parse­lasyon işlemi sonucu oluşturulan imar parsellerinde müşterek mülkiyete konu ..... parsel sayılı taşınmazın müşterek mülkiyet esaslarına göre veril­mesi gerekirken hisseler çözüle­rek pay verildiği görülmektedir.

Müşterek mülkiyete konu taşınmazın dava konusu parselasyon işle­miyle oluşturulan imar parsellerinin kadastrol parsel paydaşlarına müstakil olarak veril­mesi mümkün değildir.

Bu nedenle, ..... parsele ilişkin olarak işbu davanın açılması zorunlu­luğu doğmuştur.


SONUÇ VE TALEP:

............................................. İli, .................. ilçesi, ........................ Mahallesi, .............. Mevkiinde, tapunun .............. pafta, .................... ada ve ................... par­sel sayısında.sayılarında adıma.müvekkilim adına kayıtlı bağımsız.hisseli olan taşınmazı.taşınmazları kapsayan alanda, davalı idarece (belediyece) 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uy­gulaması (parselasyon) yapılma­sına ilişkin ....................... belediye encüme­ninin................................. İl İdare Ku­rulunun ..................... tarih ve ............ sayılı kararının İPTALİ ile YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA, yargılamanın Du­ruşmalı yapılmasına, (ileride avukat tut­mam halinde) avukatlık ücretinin ve yargılama giderinin davalı idareden alınarak tara­fıma verilmesine karar ve­rilmesi için gereğini arz ederim...................

İsim ve İmza


EKLER:

1.    Tapu belgesi.

2.    İmar uygulamasının onaylanmasına dair belediye encümeni.il idare kurulu kararı örneği.

3.    Varsa imar plânı ve parselasyon plânı örneği.

4.    İtiraz edilmiş ise itiraz dilekçesi örneği18.madde uygulaması dava örneği!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com
Geri Dön