25 / 09 / 2022

18.madde uygulaması dava açma süresi!

18.madde uygulaması dava açma süresi!

İmar parsellerini oluşturmak amacıyla İmar Kanununun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan haritalara parselasyon haritaları deniyor. Parselasyon işlemine itiraz edilebiliyor. İşte, 18.madde uygulaması dava açma süresi!18.madde uygulaması dava açma süresi!

Parselasyon haritaları, imar parsellerini oluşturmak amacıyla imar Kanununun 18. maddesine dayanılarak belediye veya valilikler tarafından yapılan ya da yaptırılan haritalar olarak karşımıza çıkıyor.


Düzenleme alanı, imar planının, arsa düzenlemesiyle araziye yansıtılması planlanan kısımı olarak kabul ediliyor.  Düzenleme sahası tespitinde öncelikle şehrin gelişme yönü ve yoğun yapılaşmaya müsait faktörleri göz önünde bulundurularak düzenleme sahası belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediye encümenince, bu sınırlar dışında ise il idare kurulunca tespit ediliyor.


Düzenleme alanı beş yıllık imar programında öncelik tanına yerlerden seçilmesi gerekiyor. Düzenleme alanının yapılaşmış alanla irtibatlı ve süreklilik arz etmesi gerekiyor.


Konut yapımına hazır arsa sayısı bir önceki yıl verilen inşaat ruhsatından az olmaması gerekiyor. Beş yıllık imar uygulama planına dahil olmak üzere düzenleme alanları mal sahiplerinin arsa payı oranı itibariyle çoğunluğun talebi üzerine de tespit edilebiliyor. Yalnız bu durumda, parselasyon masrafları talepte bulunan mal sahipleri tarafından karşılanması gerekiyor. 


Dava açma süresi...

3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca yapılan imar uygulaması (parselasyon) işlemine karşı, bu işlemin hazırlık aşaması sona erip belediye encümeni veya il idare kurulu kararı ile parselasyon plânlarının onanmasından sonra askı süresini izleyen tarihten itibaren yahut askı süresi içinde yapılan itirazın reddine ilişkin işlemin tebliğinden itibaren veyahut da öğrenme üzerine altmış gün içinde, taşınmazın bulunduğu yer idare mahkemesinde, maliklerce iptal davası açılabiliyor. 


Ancak, çoğu kez parselasyon işlemleri ilgililere tebliğ edilmiyor. Yalnızca askıya çıkartılarak kesinleştiriliyor. Bu kesinleşme parselasyonu yapan idare tarafından uygulamaya geçilmesi bir başka deyişle tapu dairesine gönderme ve parselasyon plânına göre işlem yapılıyor. 


18. madde uygulamasının iptali!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com
Geri Dön