04 / 07 / 2022

7c Basalıa Tr Atık Yönetimi Kimya Maden Ve Enerji Üretim Anonim Şirketi kuruldu!


7c Basalıa Tr Atık Yönetimi Kimya Maden Ve Enerji Üretim Anonim Şirketi bugün Bahçelievler'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Başal ve Necdet Ergün ortaklığında kuruldu.7c Basalıa Tr Atık Yönetimi Kimya Maden Ve Enerji Üretim Anonim Şirketi bugün Bahçelievler'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Başal ve Necdet Ergün ortaklığında kuruldu.

7c Basalıa Tr Atık Yönetimi Kimya Maden Ve Enerji Üretim Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu Türkiye sınırları içerisinde aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmektir. 1. Basalia katkısı ile evsel katı atıklar, kanalizasyon suyu, çöp sızıntı suyu, baca gazı, maden atıkları, organik, inorganik, sıvı ve gaz formundaki atıkların işlenerek geri dönüşümlerinin sağlanması, değerli madenler elde edilmesi, 2. Şirket ortaklarından Ahmet BAŞAL tarafından keşfedilen, telif hakları Ahmet BAŞALa ait olan ve iş bu şirkete bir ticari sözleşme ile kullandırılan Basalıa ve Basalıa Prosesi ile organik + inorganik kökenli katı sıvı-gaz formundaki tüm atıkları / materyalleri bertaraf etmek (ayrıştırmak) ve sonucunda temiz / de iyonize su, gaz(sair yakıtlar) ve elektrik enerjisi, kıymetli elementler ve toprak düzenleyici elde etmek ve toprağı, havayı, suyu temizleyecek işlem ve faaliyetlerde bulunmak. 3. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak, 4. Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fueloil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını ve iç ticaretini yapmak, 5. Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ticaretini yapmak, 6. Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesini yapmak, 7. Rüzgârla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak. 8. Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi, satın alınması, kiralanması ve kiraya verilmesi işlerini yapmak, 9. Maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil maden haklarını devir almak, 10. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak, 11. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit, feldispot, kuars ve kuarsitler, talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalatını gerçekleştirmek, 12. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, travarten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı ve ithalatını gerçekleştirmek. 13. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç agat tüm silis grubu taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi. 14. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocaklar açmak, işletmek. 15. Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımını yapmak. 16. Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevlerinin alımı satımı, pazarlanması, Şirket yukarıda belirtilen faaliyetleri yalnızca Türkiye sınırları içinde yürütecek olup Türkiye dışında faaliyet göstermeyecektir.