Adana Milli Emlak Müdürlüğü'nden 15 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Adana Milli Emlak Müdürlüğü'nden 15 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi! Adana Milli Emlak Müdürlüğü'nden 15 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 15 milyon 380 bin TL'lik rayiç bedelle arsa karşılığında inşaat ihalesi düzenleyecek. İhale, 18 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşecek.

Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı arsa karşılığında okul inşaatı ihalesi düzenleyecek. 15 milyon 380 bin TL'lik rayiç bedelle düzenlenecek olan ihale, 18 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşecek. 

 

 

Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden: 

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli
Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 18/04/2019 tarihinde 10:00 – 15:00 saatleri arasında  Adana  Valiliği E Blok Eğitim Salonunda (Defterdarlık Binası)
Batı ve Doğu Emlak Müdürlüklerince PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.
2 – Her proje için ayrı olmak üzere Tablo 1 de belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan Okul Binalarına karşılık Tablo 2
de belirtilen taşınmaz/taşınmazların bedelleri arasında Hazine lehine meydana gelen farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden
önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.
3 - Zemin etüdü yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
4/4/2019 PERŞEMBE ahmet
ARTIRMA
2695
Disket
4
4 – Her bir projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 480 (dörtyüzseksen) gündür.
5 - Geçici teminat bedeli her bir proje için ayrı ayrı tahsil edilecek olup Tablo-2’de belirtilmiştir.
6 - İhale dokümanı bedeli KDV dahil 500,00 TL (Beşyüz TL) dir.
7 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce
komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
b) Geçici teminat bedelinin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü
veznesine veya banla hesabına (TC Ziraat Bankası IBAN: TR940001 0000 1300 0010 005129), Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz
teminat mektubunu,
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
f) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
e) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin
Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini
veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu
belirtir belgeyi,
En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr adresinden ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü resmi sitesinden görülebilir.
İlan olunur.