Çukurova Balkon

Ankara 1. OSB'de 10.4 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Ankara 1. OSB'de 10.4 milyon TL'ye icradan satılık fabrika! Ankara 1. OSB'de 10.4 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Ankara İli, Sincan İlçesi, Yeni Cimşit Mahallesi, Bağkayası Mevkii'nde Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul 10 milyom 457 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Ankara İli, Sincan İlçesi, Yeni Cimşit Mahallesi, Bağkayası Mevkii'nde  Ankara  1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrika icradan satışa sunuluyor. Satışa konu olan fabrikanın kıymeti 10 milyon 457 bin TL olarak belirlendi.

 

Özellikleri : Ankara İli, Sincan İlçesi, Yeni Cimşit Mahallesi, Bağkayası Mevkii, 3021 ada, 2 parselde kain, 9.506,00 metrekare yüzölçümlü “Kargir Fabrika” niteliğindeki taşınmazın (içerisinde bulunan rehinli olduğu bildirilen tüm makine ve teçhizatlar hariç) borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmış olup, satışa konu fabrika nitelikli taşınmaz Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Hudutları içerisinde kalmaktadır. Adresi:Sincan İlçesi, Yeni Cimşit (Ahi Evran) Mahallesi sınırları içersindeki Sincan Organize Sanayi alanı içersinde, Türkmenistan Caddesi ile Altınordu Caddesinin kesiştiği köşede Altınordu Caddesi numara 2 de bulunan 3021 ada 2 parsel üzerine inşa edilmiş “Internationale Plastik Modern Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.”ne ait plastik doğrama/kapı fabrikası şeklindedir. Taşınmazın kuzeyinden Türkmenistan Caddesi, doğusundan Altınordu Caddesi geçmektedir. Güneyinde 3021 ada 3 parsel sayılı taşınmaz, batısında ise 3021 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar bulunmaktadır.

 

 Taşınmaz Sincan İlçe Merkezine yaklaşık 5.00 km. mesafededir.Ankara-Ayaş Karayolu ise taşınmazın yaklaşık400 m. kadar kuzeyinden geçmektedir. Fabrika 9.506,00 m² lik arsa üzerineayrık nizamda prefabrik betonarme karkas tarzında inşa edilmiştir. Arsa T.A.K.S.:0,70 K.A.K.S.: 0,70 Hmax: Serbest yapılaşma koşullu Organize Sanayi Bölgesi alanında kalmaktadır. Türkmenistan Caddesinden 10 m.Altınordu Caddesinden 13 m. Güney komşudan 10 m. ve batı komşudan 12 m. çekmelidir.

 

Kıymeti : 10.457.012,25 TL
1. Satış Günü : 23/03/2018 günü 10:35 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 18/04/2018 günü 10:35 - 10:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ankara Batı Adalet Sarayı ETİMESGUT / ANKARA

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa konu taşınmaz Organize Sanayi Bölgesi dahilinde yer almakta olup 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun Arsa tahsisleri başlıklı 18.maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin Tapu Verme başlıklı 106. Maddesinin 2. Bendinde ‘taşınmazın icra yoluyla satışı dâhil üçüncü kişilere devrinde OSB’den uygunluk görüşü alınması zorunludur” hükmüne amirdir. Bu nedenle tapu devrinden önce OSB’den uygunluk görüşünün alınması gereklidir.
Taşınmazı satın alacak kişi ve kuruluşlarda hangi niteliklerin ve şartların arandığı ile ilgili 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği’nin;
Kurulamayacak tesisler
MADDE 101 – (1) OSB’lerde aşağıdaki tesisler kurulamaz:
a)Karma ve İhtisas OSB’lerde;
1-Ham petrol rafineriler.
2-Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler,
3-Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
4-Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,
5-Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
6-Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,
7-Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
8-Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
9-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın olumlu görüşü doğruştusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüneçevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler.
b) Karma OSB’lerde;
1-Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,
2-Petro kimya kompleksleri,
3-Üretiminde kapalı proses gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,
4-Klor - alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,
5-Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler,
6-Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
7-Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,
8-Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri.
(2) (Değişik:RG-18/11/2015-29536) OSB; karma OSB'lerde, OSB nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını, tesisin faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini, altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkilerini, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisini, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesislerin kurulmasına ilişkin olarak üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verilir. 
Temel Şartlar
MADDE 102 – (1) OSB’de arsa tahsisi için, kurulacak tesislerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması,
b) Kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması,
c) Kullanılacak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarının OSB’nin sağlayabileceğinden fazla olmaması,
ç) OSB’lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması.
Başkalarına devir
MADDE 109 – (1) Katılımcıların satın aldığı parsellerin tapu kayıtlarına geri alım hakkı şerhi konur.
(2) Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz.
(3) Bu arsalar katılımcılar veya mirasçıları tarafından borcun tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satılamaz, devredilemez ve temlik edilemez. Bu husus tapuya şerh edilir. Arsa tahsis ve satışının şirket statüsündeki katılımcılara yapılması halinde, borcu ödenmeden ve tesis üretime geçmeden arsanın satışını ve spekülatif amaçlı işlemlerle mülkiyet hakkının devrini önlemeye yönelik tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir.
(4) Arsa tahsisi veya satışı yapılan firmanın tasfiyesi halinde, firmanın katılımcı vasfını taşıyan ortağına veya ortaklarına tahsis hakkının devri mümkündür. Bu konudaki işlemlerin muvazaalı olup olmadığının tetkikiyle sonucuna göre gerekli tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir.
(5) OSB’ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.
(6) Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.
(7) Bu husustaki yasaklara aykırılığın mahkemelerce tespiti halinde, arsa kimin tasarrufunda olursa olsun, tahsis veya satış tarihindeki bedeliyle geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satışı yapılır.
(8) Alıcı tapusunu aldıktan ve tesisini ikmal ettikten sonra devir ya da satış söz konusu olması halinde; OSB’nin yeni alıcı ile yapacağı sözleşmede, ilk alıcı ile yaptığı sözleşmede bulunan hükümleri çıkarma veya yeni hükümler koyma hakkı vardır.
Hükümlerine amirdir. Daha fazla bilgi Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesinden alınabilir.
Ayrıca;
İhaleye katılanlar Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun ve Uygulama Yönetmeliginin tüm hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılırlar.
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 15. Maddesinin 3. Fıkrası ile Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 109. Maddesinin 5. Bendinde katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi gerekeceği tescil işleminin bu borçların ödenmesinden sonra yapılacağı yasal zorunluluktur.
OSB'nin katılımcılarından olan alacaklarının her türlü alacaktan "ipotek dahil" rüçhanlı olması nedeniyle, taşınmazı satışa çıkartılan borçlu OSB katılımcısının, OSB Müdürlüğüne olan borçları ödeninceye kadar icra yoluyla satılsa dahi tescil işlemleri yapılamayacaktır.
Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 18. Maddesinde katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınmazı zorunludur. Şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.
OSB Uygulama Yönetmeliğinin 106. Maddesinin son fıkrasında da aynı hükme yer verilmiştir. Organize Sanayi Bölgeleri Kurulurken düzenlenen kuruluş protokolü OSB'nin kuruluş amacını ve bünyesinde yer alabilecek sanayicilerin niteliklerini belirtmektedir. Bu bakımdan kuruluş protokolünde OSB üyesi olacaklar için aranan şartlara sahip olmayan alıcıların satış ihalesine iştirak etmeleri mümkün olmayacağından, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişi alıcıların, ihaleye katılımlarında engel bir durumun olmadığı konusunda, Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesine müracaatla alacakları "UYGUNLUK GÖRÜŞÜ"ne dair resmi evrakı en geç ihale esnasında İcra Müdürlüğümüz dosyasına ibraz etmeleri zorunludur. Söz konusu resmi evrakı ibraz edemeyenlerin ihaleye katılamayacakları ihtar olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2745 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.