Antalya'da 16.1 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Antalya'da 16.1 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Antalya Muratpaça Çaybaşı'nda yer alan gayrimenkulü 16 milyon 100 bin TL bedelle satışa çıkardı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Antalya Muratpaça Çaybaşı'nda yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 16 milyon 100 bin TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1- İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda belirtilen 1 adet bağımsız bölüm 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı ihale usulü ile satılacaktır. 

Antalya da 16.1 milyon TL ye satılık gayrimenkul!

2- Şartname Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde temin edilebilir.
3- İhale Antalya Büyükşehir Belediyesi encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
4- Şartnamede beyanın esas olduğu belirtilen hususlarda (adres, telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi vs.) yazılı beyan verilmesi, belge istenen hususlarda ise (ikametgah, vekaletname vs.) belgeyi düzenlemeye yetkili makamlardan alınan belge örneklerinin sunulması gerekmektedir.
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.
GERÇEK KİŞİLERDEN:
4.1- Kanuni ikametgahı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
4.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
4.3- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri,
4.4- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubu,
4.5-Yabancı istekli gerçek kişiler için Türkiye’de gayrımenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
4.6-Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel
kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.) 
TÜZEL KİŞİLERDEN:
4.7- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2021 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca
veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.8- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.9- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.10- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirküleri,
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca
onaylanmış olması gerekir.)

Antalya da 16.1 milyon TL ye satılık gayrimenkul!

4.11- Yabancı İstekli tüzel kişiler için Türkiye’de gayrımenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı
4.12- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubu,
4.13-Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)
4.14-Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması.
5-Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
6 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.
7- Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 29/04/2021 Perşembe günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi encümen başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binası-Antalya) teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.
İLAN OLUNUR.