16 / 08 / 2022

Babacan Kardeşler holding oldu!

Babacan Kardeşler holding oldu!

İbrahim Halil Babacan Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda ve Mehmet Babacan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 50 bin TL sermaye ile Bakırköy, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde Babacan Holding kuruldu.Babacan kardeşler sessiz sedasız holding kurdu. 21 Aralık'ta kurulan Babacan Holding İbrahim Halil Babacan Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda ve Mehmet Babacan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 50 bin TL sermaye ile kuruldu. 


Şirketin İş konusu; Şirketin esas amacı yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim işlevlerini toplu bir bünye içerisinde ve modern işletmecilik esasları dahilinde gerçekleştirmek, riski dağıtmak, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır. Şirketin yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için faaliyet göstereceği konular şunlardır: A. Şirket Kurma, İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma; 1.Şirket sınai, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, teknoloji, turizm, tekstil,enerji, gıda, güvenlik, petrol ve petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü denizcilik, havacılık,ulaştırma, taşımacılık, otomotiv, dış ticaret,pazarlama, reklamcılık ve tanıtım konularında iştigal eden sermaye şirketleri ile her türlü bankacılık, finans kurumları ile sigorta, faktoring ve finansal kiralama konularında ve diğer konularda faaliyet gösteren sermaya şirketlerini bizzat kurabilir, kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatıyla katılabilir. Bu maksatla, kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir, bu şirketlerin hisse senetlerini ve sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir veya ayni sermaye olarak kendi sermaye aktarımlarında kabul edebilir. B.İşletme ve Yatırım Faaliyetleri; 1. Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini,konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren, tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini ve finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştirakinde bulunabilir. 2.Şirket memleket ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını, gerektiğinde diğer sermaye grupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtasıyla gerçekleştirebilir. C. Finansman İşleri; 1. Şirket kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi mûesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli kredi alabilir. 2.Şirket sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydı ile teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin atıl fonları kendi veya hissedarı olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arsında faydalanma ölçüsünde dağıtabilir. 3. Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir alabilir. Aracılık ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcıları ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti ettirebilir veya sigorta ettirebilir. 4.Şirket sermayesine katıldığı şirketlerin katıldığı şirketlerin bankalardan, diğer kredi müesseselerinden alacakları kredilere, ihraç edecekleri tahviller veya vadeli alışlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir.  Bunlara karşılık gerekirse şahsı teminat, rehin, ipotek gibi kontra garantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. D. Sermaye Piyasası Ve Plasman Faaliyetleri;  1. Şirket resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak ikramiyeli, ikramiyesiz, primli, para iştirakli hisse senedi ile değişebilen erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvillere aracılık yapmamak kaydı ile kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir. 2.Şirket sermaye piyasasının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarını suskripsiyon işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya aracılara karşı garanti edebilir. Hisse senedi için asgari kar payı geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya erken ödeme, hisse senetleri ile değiştirme, belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Bir banka kefaleti ile çıkartılan tahviller için kontra garanti sağlayabilir. Velhasıl hisse senedi veya tahvil satışları kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir. E. Organizasyon Hizmetleri; 1.Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin vergi ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularında danışmanlık hizmetleri sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerin toplu içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir