Bağcılar'da icradan 5.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Bağcılar'da icradan 5.5 milyon TL'ye satılık arsa! Bağcılar'da icradan 5.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Bakırköy Sulh Mahkemesi, İstanbul İli Bağcılar İlçesi'nde yer alan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu taşınmazın satış beledi 5 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.


T.C. BAKIRKÖY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU Tapu Kaydı :İSTANBUL İLİ, BAĞCILAR İLÇESİ, BAĞCILAR KÖYÜ, 966 ADA, 6 PARSELSAYILI, 394,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZIN TAMAMI SATIŞA KONUDUR


Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 24/12/2015 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz Bağcılar İlçesi, Yıldıztepe Mahallesi, Bağcılar Caddesi ve 36.Sokak köşesinde, tapunun 966 ada, 6 parsel numarasında kayıtlı ve Bağcılar Caddesinden 98, 36.Sokaktan 2 dış kapı numarası alan 394,00 m2 miktarlı kayden: arsa vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Bağcılar Caddesi ve 36.Sokak olmak üzere iki kadastral yola cepheli ve tamamı 394,00m2 alana sahip arsa üzerinde, bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan ve takriben 40 yılı geçkin ömre sahip bina yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu bina zeminde 368.11 m2 alana sahip, normal katları yola taşkın olmak üzere 4l4,54 m2 alana sahip olup, binanın kapalı alanları itibariyle toplam İnşaat alanı 1565,30m2dir. Mevcut binanın bodrum katında 36.Sokak cephesinden müstakil girişe sahip işyeri mahalli, bina ana girişinin de yer aldığı zemin katında Bağcılar Caddesi cephesinde üç adet olmak üzere toplam altı dükkan, 1. ve 2.normal katında her katta kat koridorundan girişli onbirer adet büro mahalli bulunmaktadır. Bina dış cephesi sıvalı ve boyasız, kat sahanlık ve basamakları mermer ve mozaik şeklinde, normal katları alüminyum doğrama olup, bina dahilinde elektrik ve sıhhi tesisatlar ikmal edilmiştir. Satışa konu taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, ana arter üzerinde, civarın talep gören ticaret ve iskana elverişli konut sahasında yer almaktadır, "denilmektedir.


İmar Durumu : Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.10.2015 tarih, 815620 sayılı imar durum belgesine göre Bağcılar İlçesi, Yıldıztepe Mahallesi, 966 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz; 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında B-6 (Bitişik Nizam-h: 18.50mt) yapılaşma şartlarında Tali İş Merkezi (TİM) Alanında kalmakta olup yola terki bulunmaktadır.Taşınmaz için imar işlem dosyasında yapılan tetkikte revize tadilat ruhsatına rastlanmamıştır. Binanın 09.09.1989 tarih ve 87/277 cilt no-45 sahife nolu 2981 sayılı yasa kapsamında ruhsat ve iskanı mevcuttur. Taşınmaz için kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmadığından net kullanım alanı tespit edilememiştir denilmiştir.


Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı :%18

1. Satış Günü : 13/06/2016 günü 11:30 -11:40 arası

2. Satış Günü : 13/07/2016 günü 11:30 -11:40 arası 

Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu


SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar satis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içersin de ihaleden kaynaklanan D.V.,KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK'nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar İle teslim ve tahliye masraflarıalıcıya aittir. Tellaliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla 'diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize'bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- İİK.'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti hissedarlara ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında aynca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.


6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/78 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/03/2016