Bakırköy genelinde asfalt yenileme çalışmaları yapılacak!

Bakırköy genelinde asfalt yenileme çalışmaları yapılacak!Bakırköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Bakırköy genelinde asfalt, alt yapı, tretuvar yapım bakım ve onarım işini 18 Eylül tarihinde ihaleye çıkarıyor. Söz konusu iş 75 günde tamamlanacak.


Bakırköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Bakırköy genelinde asfalt, alt yapı, tretuvar yapım bakım ve onarım işini ihaleye çıkarıyor. İhale 18 Eylül tarihinde saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Söz konusu iş 75 günde tamamlanacak. 


İHALE İLANI

2014/102540 İKN. BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Evrak No: 1453


Kalan Süre ilanınızın yayımlanması için kalan süre 8 gündür.


BAKIRKÖY İLÇE DAHİLİNDE ASFALT, ALT YAPİ VE TRETUVARYAPIM, BAKIM VE ONARIM İŞİ


BAKIRKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Bakırköy İlçe Dahilinde Asfalt,Altyapı ve TretuvarYapım, Bakım ve Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


İhale Kayıt Numarası : 2014/102540


1-İdarenin


a) Adresi : ZUHURATBABA MAHALLESİ ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ SOKAK1 34147 BAKIRKÖY/İSTANBUL


b) Telefon ve faks numarası: 2124149640-2124149682


c) Elektronik Posta Adresi: fen@bakirkoy.bel.tr


ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı: Bakırköy dahilinde mahal listesindeki sokak ve caddelere altyapı tretuar ve asfalt yapılması. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.


b) Yapılacağı yer: Bakırköy İlçesi Dahili


c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 75 (YETMİŞBEŞ) takvim günüdür.


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer : Osmaniye Mah. İsmail Erez Bulvarı Fırın Sok. No:l 34144 Bakırköy / İSTANBUL


b) Tarihi ve saati : 18.09.2014 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasmdan veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir TicaretSicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.


4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısmdan fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.


4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;


a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,


b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığım gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığım göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.


Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;


a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,


b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,


c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;


a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,


b) Taahhüt altmda devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.3.1. İş deneyim belgeleri:


Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler


11.1. FİNİŞERLE ASFALT SERİMİ


Bir ekip için gerekli makine ekipman aşağıdaki gibi olacaktır.1) Nivo 1 adet


2) 3 m uzunluğunda mastar 1 adet


3) Şerit metre 1 adet


4) Su terazisi 1 adet


5) Yeterli uzunlukta çelik tel ve makara 1 adet


6) Kot kazığı 50 adet


7) Derz kesme makinesi 1 adet


8) Kompresör ve kinci tabanca 1 adet / Sekip


9) Vakumlu süpürge(kazı ekiplerindeki hariç) 1 adet / 5 ekip


10) Asfalt distribütörü 2 adet / 5 ekip


11) El distribütörü 1 adet


12) Pürmüz 1 adet


13) Asfalt fınişeri 1 adet


14) Titreşimli çelik bandajlı silindir(8-12 ton) 1 adet


15) Lastik tekerlekli asfalt silindiri( 16-32 ton) 1 adet


16) El silindiri, tablalı kompaktör veya el kompaktörü 1 adet


17) Su tankeri(kazı ekiplerindeki hariç) 1 adet / 5 ekip


18) Nakil tın 1 adet / 5 ekip


19) Lastik tekerlekli kınalı yükleyici


20) Yeterli sayıda nakliye kamyonu


21) Gerekli ve yeterli sayıda el süpürgesi


11.2. EL İŞÇİLİĞİYLE ASFALT SERİMİ


Bir ekip için gerekli makine ekipman aşağıdaki gibi olacaktır.


1) 3m uzunluğunda mastar 1 adet


2) Şerit metre 1 adet


3) Su terazisi 1 adet


4) Derz kesme makinesi 1 adet


5) El Distribitörü 1 adet


6) Pürmüz 1 adet / 2 ekip


7) Titreşimli çelik bandajlı silindir (2-25 ton) 1 adet


8) El silindiri tablalı kompaktör veya el kompaktörü 1 adet


9) Yeterli sayıda nakliye kamyonu


10) Yeterli sayıda el süpürgesi


11.3. DEPLASE / YAĞMURSUYU HAT YAPIMI İÇİN GEREKLİ EKİPMAN SAYISI Bir DEPLASE/YAĞMURSUYU HAT YAPIMI ekibi için gerekli makine ekipman aşağıdaki gibi olacaktır.


1) Nivo 1 adet/3 ekip


2) Derz kesme makinesi 1 adet / 2 ekip


3) Kınalı yükleyici 1 adet


4) Kompresör veya kınalı tabanca 1 adet / 3 ekip


5) El silindiri, tablalı kompaktör veya el kompaktörü 1 adet


6) Asfalt robotu 1 adet / 2 ekip


7) Yeterli sayıda el aletleri


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve


mimarlık bölümleri:


4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:


(A) ALTYAPI İŞLERİ V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) VEYA ASFALT KAPLAMA


İŞLERİ


4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:


İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. îhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 2.500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bakırköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bakırköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13. Diğer hususlar:


İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,20


Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


İhale ilanı için tıklayın