27 / 09 / 2023

Belediye o ilde imarlı arsa satacak! İhalesi 18 Nisan'da! 

Belediye o ilde imarlı arsa satacak! İhalesi 18 Nisan'da! 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Samsun İlkadım Kıran'da yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış ihalesi 18 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1- Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.04.2016 tarih ve 8-1-164 sayılı kararı gereği; mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda; İlimiz İlkadım İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve aşağıdaki tabloda İlçesi, Mahallesi, Ada Parsel No.su, Alanı, Niteliği, İmar Durumu, Muhammen Satış bedeli ve Geçici Teminat Bedeli belirtilen “Arsa” vasıflı 1 adet taşınmazın, tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İle tamamı peşin ödenmek üzere satışı yapılacaktır.

Belediye o ilde imarlı arsa satacak! İhalesi 18 Nisan da! 


2- İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı  Emlak Şube Müdürlüğü’nden ücretsiz temin edilir.
3- Bahse konu İhale 18.04.2023 tarihinde, Salı Günü Saat 14:00’de Hançerli Mahallesi, 216. Sokak No:8 PK:55020 İlkadım/SAMSUN adresinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasının 1. Katındaki Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
4- Teklif verecek şahıs/firmalar, ayrıntılı bilgi için Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına şahsen veya 0 362 431 60 90 / 1124-1127-1152-1154 no.lu telefonlar ile başvuruda bulunabileceklerdir.
5- İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler :
A)İstekli gerçek kişi ise:
a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
b) İkametgâh Belgesi(İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınacaktır.)
c) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsünün aslı(Noterde tanzim edilecektir.)
d) Adres Beyannamesi(Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğü’nde tanzim edilecektir.)
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı(Noterde tanzim edilecektir.)
f) Geçici teminat(2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler-Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)
g) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğü’nde tanzim edilecektir.)
h) 2886 sayılı D.İ.K’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge(Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)
ı) Yer Görme Belgesi ve Taahhütname(Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)
B)İstekli tüzel kişi ise:
a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge
b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirkülerinin aslı
c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi
d) Geçici teminat(2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler-Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)
e) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğü’nde tanzim edilecektir.)
f) 2886 sayılı D.İ.K’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge(Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)
g) Yer Görme Belgesi ve Taahhütname(Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğü’nde tanzim edilecektir.)
C)Ortak girişim ise:
Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında
belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.
6- Kapalı Teklif Usulüne göre ihalede; teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası-Hançerli Mahallesi, 216. Sokak No:8 PK:55020 İlkadım/SAMSUN adresindeki 6. katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Ayrıca istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak
düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Bu takdirde dış zarfın
üzerine Komisyon Başkanlığının adresi (Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet BinasıHançerli Mahallesi, 216. Sokak No:8 PK:55020 İlkadım/SAMSUN) ile hangi işe ait olduğu,
isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate
kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler
kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı
ve teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin
teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

Tarlasına traktör alacak çiftçiler hemen bakın! Başak Traktör'ün Nisan fiyatları belli oldu mu? 

Milli Emlak Çanakkale'de 31 bin TL'ye arazi satacak! KDV'den muaf arazi arayanlar aman dikkat!

Aile Bakanlığı destek ödemeleri için adeta Nisan 2023 müjdesi geldi! Paralar peş peşe yatırılıyor, mutlaka alın!

Geri Dön