Beşiktaş'ta icradan 2.6 milyon TL'ye satılık ev!

Beşiktaş'ta icradan 2.6 milyon TL'ye satılık ev! Beşiktaş'ta icradan 2.6 milyon TL'ye satılık ev!

İstabul İli Beşiktaş İlçesi'nde bulunan ev İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından 16 Eylül 2015 günü saat 10:30 ile 10:40 arasında açık artırma usulüyle ihale edilecek.İstanbul Beşiktaş'ta yer alan ev 2 milyon 600 bin TL bedelle İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından satışa çıkacak.

Özellikleri: İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Man,, Dayıbey Mevkii, 1 Cilt, 32 sayfa, 632 ada, 32 parsel no'da kayıtlı 135,00 m2 yüzölçümlü ahşap ev vasıflı taşınmaz; Beşiktaş,Bebek mahallesi,Dayıbey sokaktan 13 kapı nolu 2 bodrum+zemin+l normal katlı evdir.Tek bağımsız bölüm halindedir.Dış cephesi ahşap katlıdır. Çatısıda ahşap karkas üzeri kiremit örtülüdür.Eve zemin kat kotunda demir doğramadan oluşturulan rüzgarlıktan geçilerek girilmektedir. Katlar dahili merpenle irtibatlıdır. 1.normal katta salon ve balkon bulunmaktadır.Balkon zemini seramik,salon zemini parke döşelidir. Zemin katta mutfak nişli salon bulunmaktadır. Zemin eski tip karo mozaik döşelidir. Mutfak tezgah,krom evye,tezgah altında ve üstünde country tarzlı modüler mutfak dolapları vardır. Ocak,davlumbaz ve fırın ankastredir. Birinci bodrum katta yatak odası„koridor ve banyo-WC bulunmaktadır. Zeminler yatak odası ve koridorda ahşap, banyo-WC'de seramik döşelidir. Banyo-WC'de duvarlar tavana kadar fayans kaplı olup ,yarım cam kabinli küvet,asma klozet ve alt dolaplı iki lavabo mevcuttur.2.bodrum katta yatak odas^koridor ve duş-WC bulunmaktadır. Zeminler yatak odasında parke,koridor ve duş-WCde seramik döşelidir. Duş-WC'de duvarlar tavana kadar fayans kaplı olupskabinli akrilik (kompakt) duş teknesi,asma klozet ve alt dolaplı lavabo mevcuttur. Bu kattan ayrıca bahçeye çıkılmaktadır. Bahçe zemini seramik döşelidir. Kapılar ve pencereler ahşap doğramadandır. Kalorifer tesisatı döşelidir. Yaklaşık 250m2 brüt kullanım alanlıdır.Zemin ve 1.normal kattan kısmi boğaz manzarasına sahiptir. Metropol kentin toplu ulaşım,raylı sistemler,sosyal,kültürel,eğitim ve sağlık hizmetlerinden maksimum düzeyle yararlanacak konumdadır


Adresi : Bebek Mah. Dayıbey Sokak No: 13 Beşiktaş-İSTANBUL


İmar Durumu : Büyükşehir Belediye Başkanlığı imar Müdürlüğünün 11.11.2014 tarih,7391 sayılı yazısında; taşınmazın 22.07.1983 onarımlı 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planı'nda konut alanında,küçük bir kısmınında yol alanında kaldığı, 2960 sayılı yasanın geçici 4.maddesi uyarınca konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde yeşil alan statüsü uygulanacağı diğer hususlarda onarımlı plan hükümlerine uyulacağı belirtilmiştir.

Parselin 22.07.1983 tarihli Boğaziçi Öngörüm Uygulama İmar Planında H:6,60 m konut alanında yer aldığı ve 2. Derece tarihi eser olduğu,02.03.1989 tarih 1020 sayılı III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 27.06.1990 tarih,90/l 30. Sayfası gereği 2. Derece tarihi eser olarak sınıflandırıldığı,23.12.1988 tarih 1769 nolu restitüsyon projesinde yapının bodrum+zemin+üst kat olmak üzere 3 kat olduğu,yapının restitüsyon yapı temel ruhsatının 28,06.1991 tarih 5392 nolu Yapı Tatil Tutanağında eski durumuna aykırı 2.bodrum+zemin+üst kat olmak üzere 4 kat inşa edildiği,01.08.1991 tarih 2/116 nolu Encümen Kararı gereği ruhsatının iptaline ve yapının yıkılmasına karar verildiği ancak yeni ruhsat için Anıtlar Kuruluna başvuru yapılmış olup sonucu beklenilmektedir 


Kıymeti : 2.600,000,00 TL


KDV Oranı :%18


Kaydındaki Şerhler : İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce 02.03.1989 tarih 1021 sayılı kararı 17.04,1989 tarih 858 sayılı beyanı bulunmaktadır. Taşınmaz tapu kaydında Turkish Bank A.Ş. Lehine 1. Derece ve T.Garanti Bankası lehine 2. Derece ipotekler ile muhtelif haciz şerhleri vardır.


1. Satış Günü : 16/09/2015 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü : 16/10/2015 günü 10:30 -10:40 arası 


Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu


Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'sı oranında pey akçesini İstanbul lOİcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası iması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1, maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilam tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/4351 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.